Lyssna

Högåsens förskola

Högåsen

Högåsens förskola är en liten förskola som ligger i ett villaområde i Landvetter. Förskolan ligger i omedelbar närhet till naturen, med grindar som leder direkt ut i stora skogen. Förskolans gård är kuperad med träd och buskar och är i sig en utmananing för barnen.

På Högåsen finns tre åldersblandade avdelningar, Ekorren, Haren och Igelkotten där barnen är mellan 1 och 5 år. Vi utgår inte från vad barn i samma åldrar “kan” och “ska kunna”, istället anpassar vi en miljö där vi ger goda möjligheter till utveckling och lärande för alla barn. För att detta ska kunna ske så arbetar pedagogerna ständigt, tillsammans med barnen, med de pedagogiska miljöerna, för att locka till relationsskapande leka, stimulerande lärande samt för att ge en balans mellan fysisk aktivitet och lugn.

Att arbeta med åldersblandade barngrupper kräver samarbete mellan de olika avdelningarna, detta för att vidga kamratrelationer med flera barn. Barnen uppmuntras därför att besöka varandras avdelningar vilket sker dagligen och de ingår även i olika åldersindelade tvärgrupper. En stor del av verksamheten bedrivs utomhus, på gården och i den närbelägna skogen. Pedagogerna arbetar där för att barnen ska få ett bra förhållningssätt till naturen och dess resurser.

Likabehandlingsplanen och förskolan verksamhetsidé ligger till grund för arbetet kring GODA MÖTEN. Vi arbetar för att förskolan ska präglas av ett förhållningssätt där vi visar respekt och tillit för varandra och andra. Vi vill att våra olikheter ska tas tillvara för att berika vår verksamhet.

Högåsens pedagoger lägger stor vikt vid att barnen ska känna sig trygga och utveckla en god självkänsla under sin förskoletid.När detta sker så utvecklas också förmågan att förstå andra, vad demokrati kan innebära samt att bry sig om varandra. I arbetet med barnen utgår pedagogerna från barnens intressen och behov och skapar tillsammans med dem projekt och teman där språk, bild och form, dramatisering av sagor och sånger, naturvetenskapliga experiment och lek med matematik ingår.

Vi använder oss av Pluttra, ett digitalt verktyg, där barnen ges möjligheter att vara medproducenter till sin egen dokumentation. Med hjälp av Pluttra kan pedagoger, vårdnadshavare och barn följa förskolans pedagogiska arbete och barnens olika lärprocesser.

Välkommen att besöka oss!

Kontakt

Gerd Andersson, rektor
031-724 83 73
gerd.andersson@harryda.se
Högåsens förskola
Högåsvägen 45
438 34 Landvetter