Lyssna

Högadals kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet.
Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Prioriterade mål detta läsår

Som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete genomförs en analys av det gångna läsåret i verksamheten. I denna analys identifierade vi några utvecklingsområden att fokusera extra på. Under läsåret 17-18 fokuserar vi på att skapa lärmiljöer som möjliggör goda möten i vår vardag för alla som vistas på vår förskola. Ytterligare ett mål vi valt att fokusera på är Vår enhet ska sträva mot en fördjupning av helhetsidén Rötter och Vingar som blir vår enhets verksamhetsidé.

Projekt

Samtliga pedagoger på Högadals förskola har arbetat med att skapa
lärmiljöer som stöttar barnen i deras lärprocesser. Ett exempel är att på Björnen har de processer som barnen varit intresserade av speglats i samtliga miljöer inne på avdelningen. I projektet ”Hur bygger man? har barnen utforskat olika typer av material samt arbetat med att konkretisera deras egna inre bilder genom ritningar och konstruktioner.

Exempel på barns förändrade lärande genom våra olika projekt är många. Barnen visar tydligt intresse för att tänka reflekterande, och att ge uttryck för egna uppfattningar och frågeställningar samt ta tillvara på varandras tankar och erfarenheter för att komma vidare och nå gemensamma mål i projektet.

Vidareutveckling

Under nästkommande läsår 18/19 kommer vi att utifrån relationer pedagogik, och barns inflytande fördjupat fokuserar på att skapa lärmiljöer som möjliggör goda möten i vår vardag för alla som vistas på vår förskola.

Vi kommer fortsatt att använda oss av och fördjupa vår förståelse med projekterande arbetssätt. För att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.