Lyssna

Hagens kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Mål 2019/2020

Under 2019/2020 kommer Hagens förskola att utgå från och arbeta med en gemensam målformulering. Vi vill utveckla våra lärmiljöer för att våra barn ska hamna i möten där ett språkligt lärande och samspel sker. Vi vill utifrån Reggio Emilia-filosofins tankar ha ett medforskande förhållningssätt i mötet med barnen. Vi vill lyfta naturvetenskapliga fenomen och frågor i vår utbildning och ge barn möjligheter

Hagens gemensamma målformulering:

“Med naturvetenskap i fokus skapar vi inkluderande lärmiljöer där varje barn har möjlighet att förmedla sig genom många olika uttrycksformer”

Indikatorer, hur ska det se ut när vi nått målet (2019/2020)?

Vi vill kunna se följande indikatorer i vår verksamhet utifrån den målformulering vi satt:

 • Att barn visar trygghet att välja olika uttrycksmedel för att förmedla och uttrycka sig
 • Att barn och vuxna ökar sitt språkbruk av naturvetenskapliga begrepp
 • Att barn visar trygghet och väljer att samspela med andra barn och vuxna i ett växelspel av att lyssna och själv bli hörd
 • Att barn är involverade och delaktiga i utbildningens dokumentation

Strategier för att arbeta mot vår gemensamma målformulering är:

 • Reflektion med barnen i grupp. Genom reflektion i grupp ska varje barn ha möjlighet att kunna påverka och se sitt egna lärande.
 • Dokumentation av utbildningen. Genom att kontinuerligt dokumentera utbildningen och reflektera kring den kan vi följa barnens intresse. Barnen har ett stort inflytande dokumentationen.
 • Processkartor (dokumentation, bilder på processer som barnen är i). Här ska barnen kunna mötas och reflektera och tillsammans dela lärande. Genom processkartorna vill vi också kunna involvera vårdnadshavarna i olika samtal med barnen så att det blir en brygga mellan hemmet och förskolan.
 • Bildstöd och TAKK - bildstöd och TAKK finns som en daglig rutin i utbildningen
 • Pedagogiska relationer - Vi arbetar utifrån Sven Perssons och Jonas Aspelins samt Gunilla Guvås forskning kring pedagogiska relationer. Vi använder oss av relationen till barnet för att skapa tillit och lärande och där pedagogen stödjer barnet kognitivt socialt och emotionellt.
 • Ledord. Hagen uppdaterar och arbetar med sina ledord: delaktighet, olikhet, lyssnande, utmaningar, möten, glädje och reflektion. Ledorden är också förebyggande och främjande strategier till planen mot diskriminering och kränkande behandling.
 • Tillföra naturvetenskap i våra lärmiljöer. Det ska synas i våra lärmiljöer att vi har fokus på naturvetenskap.
 • “Aktiva föräldramöten”. Hagen är med i ett pilotprojekt där vi provar och utvärderar olika diskussionsteman för våra vårdnadshavare. Under 2019/2020 kommer vi också ha andra inslag på våra färäldrarmöten av mer riktad karaktär för den specifika gruppen. Andra sätt vi kommer att samverka med vårdnadshavare är t.e.x. gårdsfest, brukarråd, dropin-fika, fixarkvällar, utvecklingssamtal samt det dagliga mötet i tambur.
 • Projekterande arbetssätt. Ett gemensamt experimenterande och utforskande arbetssätt där barn och pedagoger formulerar problem/frågeställning och söker lösningar med hjälp av öppna och produktiva frågor.
 • Mindre grupper under dagen. Vi ska i den lilla gruppen ha ett projektorienterat arbetssätt där vi följer barnens intresse och där vi är medupptäckande pedagoger.
 • Tydliga och utmanande lärmiljöer. Skapa “rum” i rummen för att få utmanande och fler lärmiljöer där barn får mötas och fördjupa sina frågeställningar och där många sinnen engageras. Lärmiljöerna ska erbjuda rika möjligheter att förmedla sig med hjälp av många uttrycksformer för att fördjupa processerna och där digitala verktyg är en naturlig del.
 • Okodat material. Vi vill inte ta bort traditionella leksaker utan tillföra okodat material som kan utmana lärandet i leken.