Lyssna

Hagens förskola

Förskolans byggnad rymmer sex avdelningar och är naturskönt belägen med gångavstånd till Gallhålans naturreservat i Landvetter. Hagens förskola startade sin verksamhet i augusti 2003.

Hagens förskola har för närvarande tre enheter, yngre, mellan och äldre. Vi arbetar åldersindelat då vi tror att vi bättre kan skapa goda lärmiljöer och möta varje barn utifrån dennes behov och förutsättningar.

"Ett barn har hundra språk, men berövas nittionio. Skolan och kulturen skiljer huvudet från kroppen, den tvingar en att tänka utan kropp och handla utan huvud. Leken och arbetet, verkligheten och fantasin, vetenskapen och fantaseriet, det inre och det yttre görs till varandras motsatser." Loris Malaguzzi.

Mål och arbetssätt

Våra styrdokument som ligger till grund för vår utbildning är skollagen, läroplanen för förskolan (Lpfö-18), kommunala inriktningsmål samt förskolans lokala mål. På förskolan arbetar vi Reggio Emilia-inspirerat. Det är en filosofi som ligger bakom de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i Italien, där man strävar efter att låta barnen utvecklas genom många uttrycksmedel. Pedagogen är medupptäckande och medforskande vuxen och följer barnens intresse och fokus. Under hösten 2019 kommer all vår personal att få kompetensutbildning i hur vi kan stödja och locka barn till skapande och estetiska processer och där barn också får möjlighet att vara producenter med digitala verktyg.

Hagens förskola har också ett stort fokus på normkritiska frågor. Vi ingår just nu i ett tvåårigt internationellt projekt, From majority to everyone, där inkludering är ett bärande nyckelord. Vi utbyter erfarenheter och skapar kunskap på området utifrån varje lands kontext. Pedagogerna på Hagens förskola ingår också i större nätverk med andra pedagoger i Landvetter där vi delar och lär från vår profession. I nätverket plockar vi in aktuella frågeställningar.

På Hagens förskola har vi ledord som grund för vårt arbete. Dessa är glädje, reflektion, utmaningar, möten, delaktighet, olikhet och lyssnande. Dessa ord genomsyrar vårt temaarbete och olika projekt. Vår verksamhetsidéPDF bygger på dessa ledord och är vår kompassriktning utifrån Härryda kommuns helhetsidé Rötter & Vingar.