Lyssna

Gärdets kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Varje år utvärderas och analyseras verksamheten utifrån ett underlag där pedagoger, barn och vårdnadshavare är delaktiga. Underlag för denna analys är bland annat barnens och pedagogernas dokumentationer från den dagliga verksamheten samt den årliga brukarenkäten som besvaras av vårdnadshavarna, samt samtal i olika former.

I föregående års utvärdering och analys av verksamheten och barnens behov och intressen har vi identifierat utvecklingsområden att arbeta vidare med. Vi kommer under läsåret fokusera på normer och värden genom allas lika värde i ett mångfaldsperspektiv med särskild tonvikt på kön. Varje grupp/avdelning kommer dessutom fokusera på ett läroplansmål under Utveckling och lärande som barnen visat intresse och/eller behov av. Detta mål varierar alltså grupperna emellan. I vår strävan efter måluppfyllelse utifrån läroplanen kommer vi fortsätta utveckla våra fysiska och psykiska lärmiljöer både inne och ute. Vi arbetar också för kvalitet hela dagen genom att lyfta våra rutinsituationer i ett omsorgs- och lärandeperspektiv förenat. Vi har åldershomogena gruppindelningar 1-3 år samt 3-5 år på våra avdelningar.

Delaktighet formar våra lärmiljöer

För att göra barnen än mer delaktiga i utformandet och genomförandet i den dagliga verksamheten på förskolan arbetar pedagogerna med att vara nyfikna och lyhörda för vad barnen uttrycker. Utifrån samtal och observationer i barngruppen bestämmer pedagoger och barn tillsammans hur innehållet i verksamheten ska se ut, samtidigt som pedagogerna planerar och genomför arbetet i verksamheten utifrån läroplanens mål och intentioner samt de behov som finns i gruppen. Barnens intressen och nyfikenhet styr hur detta tar sig uttryck, genom medforskande och engagerade pedagoger som värnar barnens delaktighet i verksamheten.

Ett exempel är en grupp barn som visade stort intresse för riddare. Ett rum på avdelningen avsattes och barnens intresse och fascination blev ett projekt. Tillsammans forskade barn och pedagoger kring riddare och riddartiden, byggde och konstruerade en borg med hjälp av återvinningsmaterial och tillverkade riddarutrustning som tog med ut i skogen för att leva riddarliv. Projektet avslutades med en riddarfest. Pedagogerna var delaktiga i projektet och kunde hjälpa till att driva det framåt genom att ställa nyfikna frågor och utmana barnen i deras tankar. Tillsammans tog projektet olika vägar och under tidens gång fick samspel, språkutveckling, kommunikation, matematik och konstruktion bland annat ett stort utrymme.

Vi ser att lärmiljöer som formas och förändras utifrån barnens intressen, nyfikenhet och upptäckarglädje inspirerar dem till att utveckla lekar och aktiviteter i större utsträckning och variation än tidigare. Att miljöerna är mer föränderliga och anpassade efter barnens intresse och motivation ger ett socialt klimat som präglas av nyfikna samtal, samspel och glädje. Tillsammans utgör barn och pedagoger ett arbetslag som utvecklar och driver verksamheten framåt. En tilltalande miljö genom alla sinnen är en strävan för vår verksamhet.

Nyfikenhet och mångfald

I förskolans sociala klimat arbetar vi med att lyfta mångfaldsperspektiv och allas lika värde utifrån barnkonventionens diskrimineringsgrunder, som också omskrivs i vår läroplan. Vi ser att barnen är nyfikna och har många tankar om människors likheter och olikheter, vilka variationer som finns i vår närmiljö och i vår värld. Detta året kommer vi arbeta med kön utifrån diskrimineringsgrunderna. I vårt sätt att prata och agera, i allt från individ- till samhällsnivå, sänder vi signaler utifrån ett perspektiv på manligt och kvinnligt, flickigt och pojkigt. Vi vill få syn på och utveckla vårt eget förhållningssätt som vuxna samt lyfta och samtala med barnen om frågeställningar och funderingar i ämnet tillsammans med barnen. Vi ser att mångfaldsperspektiv på flera olika sätt är ett område vi medvetet behöver lyfta in i vårt arbete.

Så arbetar vi vidare

Vårt arbete med att bygga en verksamhet där barnens intressen, erfarenheter, åsikter och behov ligger till grund för vårt sociala klimat, innehåll och lärmiljöer fortsätter som viktiga rötter i vårt långsiktiga arbete. Detta arbete kommer fortsätta under hela året genom kontinuerlig dokumentation som pedagogerna kommunicerar med vårdnadshavare och barn.

Att få en röd tråd för barnen där dagens olika rutinsituationer och aktiviteter tillsammans bildar en begriplig helhet är ytterligare ett område vi vill fortsätta förbättra och förtydliga, för både barn, vårdnadshavare och oss själva. I samverkan med vårdnadshavare anser vi att det är viktigt att ha en kontinuerlig kommunikation och uppföljning av upplevelsen av kommunikation, trivsel och verksamhetens innehåll. Detta sker genom föräldramöten, brukarråd, brukarenkät och viktigast av allt - den dagliga kontakten när vi möts i förskolan. Vi kommer fortsätta arbeta med att samla vår dokumentation på ett tydligt sätt och kommunicera den med barn och vårdnadshavare genom vårt digitala verktyg Pluttra, i dokumentationer i lokalerna samt i dagliga samtal med barn och vårdnadshavare.

Pedagogerna kommer också bidra med sina intressen och styrkor genom områden som de brinner lite extra för. Det kan handla om till exempel musik, drama, matematik, IKT och naturvetenskap.