Lyssna

Furubackens kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Prioriterat mål - Närmiljö, socialt samspel, delaktighet och inflytande

Från hösten 2015 valde vi att organisera verksamheten i två yngre och två äldre grupper.

Förskolan är Grön Flagg-certifierat och vi arbetar nu med temat ”Närmiljö”. Arbetet har inriktats mot att ge barnen möjlighet att på olika sätt möta, uppleva och utforska den pedagogiska närmiljön utomhus. Grupperna med de yngre barnen har fokuserat på närmiljön på förskolans gård och det sociala samspelet. De äldre barnen har utforskat Mölnlycke kulturhus och fokuserat på barns delaktighet och inflytande i verksamhet.

I arbetet med de yngre barnen har projektet med Babblarna styrt arbetet framåt och pedagogerna har här skapat möjligheter till träning inom de sociala kompetenserna. I dagliga rutiner och situationer har pedagogerna uppmuntrat och stöttat barnen att ta hänsyn till kompisar och att hjälpa varandra. Morgonmöten har varit ett forum där pedagogerna har tagit tillvara det som är aktuellt för barnen och de har haft möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. Ett exempel från morgonmötet är att barnen har fått öva på turtagning och pedagogerna har sett en stor kompetens och utveckling hos barnen att vänta på sin tur och se och lära av de andra barnen, inte enbart ”jag” utan se glädje i andras kunskapssökande.

Barnen har fått utforska närmiljön i små grupper och gått på skogspromenader i vår skog på gården. De två yngre avdelningarna har samarbetat och barnen på respektive avdelning har fått möjlighet att byta erfarenheter och uppleva nya miljöer. Utemiljön ökar samspelet mellan barnen och gården inbjuder till samarbete och kommunikation.

På de äldre barnens avdelningarna lade pedagogerna i början av året fokus på att skapa gemenskap, trygghet och en ”vi - känsla” i barngruppen. I detta arbete använde de sig av ett material som heter “Tio små kompisböcker” och projektet Ballongresan. Syftet med projektet var att fokusera på kamratskap, gemenskap, trygghet, delaktighet och inflytande.

Pedagogerna delade in barnen i mindre grupper för att ge barnen ökade möjligheter till delaktighet och inflytande.I den mindre gruppen skapas möjlighet för barnen att lyssna på och förstå varandras tankar, funderingar och intentioner vilket leder till att göra barnen delaktiga i verksamheten. I intervjuer med barnen har det framkommit att barnen själva upplever att de får vara med och bestämma mycket i leken och i dialoger mellan barnen har pedagogerna uppmärksammat att barnen gemensamt kommer fram till beslut som driver leken framåt.

Barnen har fått en god introduktion av kulturhuset av bibliotekarier och kulturansvarig. De har fått kunskap om vad kulturhuset erbjuder för aktiviteter, och till exempel har de själva fått uppträda på stora scenen och skapat i kulturhusets ateljé. Deras alster har sedan visats i en utställning. Det vi har sett är att barnens intresse för kulturhuset har växt och att de har gjort fler besök dit tillsammans med sina föräldrar.