Lyssna

Fagerhults kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Prioriterade mål 2015/16

På Fagerhults förskola har litteraturen stor betydelse och den finns med som grund i det pedagogiska arbetet.

Fagerhults förskola har som mål att öka barnens kunskaper och lärande inom olika ämnesområden med stöd av litteraturen.

Alla avdelningarna har utifrån detta mål utvecklat frågeställningar beroende på barnens intressen. De begrepp som blir synligjorda genom analysen har varit; relationer, lek och språk. I analysen har vi också sett att det är gynnsamt för barns lekutveckling att ha aktiva pedagoger i leken. Pedagogerna har medvetet använt teorier och litteratur som grund i kvalitetsarbetet. Främst har Vygotskijs teori legat till grund i det pedagogiska arbetet och därtill har pedagogerna sedan kopplat till annan forskning och litteratur som stödjer arbetet. Att använda både facklitteratur och barnlitteratur har visat sig vara betydelsefullt för barns lärande.

Strömmade medier har använts på flera sätt, både faktabaserade program och sagor från barns populärkultur. Kunskapen blir synlig i leken, till exempel att barnen leker rollekar och samtalar om det de läst och sett. Den pedagogiska miljön har förändrats både utifrån barns intressen och avdelningarnas olika teman/projekt, till exempel ett djursjukhus, Villa Villekulla och Nicke Nyfikens hus.

Barnen har gjorts delaktiga genom att pedagogerna utgått i från deras intressen och att de fått styra innehåll och fokus inom tema/projekt. Barnen har också till viss del kunnat påverka sin dokumentation i Pluttra, förskolans dokumentationsverktyg. På Fagerhults förskola arbetar pedagogerna även med att se olikheter som en tillgång och tar tillvara på varandras kompetenser, såväl barn som vuxen.

Strategier för vidareutveckling

Frågeställningar och mål kommer att formas utifrån mångfald och inkludering, ett prioriterat mål för Härryda kommun läsåret 2016/2017.

  • För att få fatt på barnens intressen kommer avdelningarna att intervjua barnen och göra kartläggningar på hösterminen och utifrån det skapa nya frågeställningar mot tema och projekt.
  • Några avdelningar har tidigare arbetat med att dela barnen i mindre grupper och några vill utveckla detta mera.
  • För att öka barnens delaktighet i sin dokumentation vill pedagogerna synliggöra den för barnen, där lyfts både reflektionshörnor och dokumentationsväggar fram, liksom det digitala dokumentationsverktyget Pluttra.
  • Barnlitteratur och drama som verktyg är något som kommer att utvecklas ytterligare på alla avdelningar.
  • I kvalitetsarbetet blir det viktigt att ta med olika verktyg för att synliggöra analysen av det som sker.