Lyssna

Älmhults kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Enhetens utvecklingsarbete kring prioriterade mål

Måluppfyllelse/resultat

Utifrån kommunens prioriterade mål - Mångfald och inkludering - samt förskolans Grön Flagg-arbete, med delmålet Hälsa och Livsstil, utformades tre olika arbetsområden;

  • Identitet - Inre balans
  • Hur blir du och jag VI?
  • Kamratskap

Genom ett varierat arbetssätt har barn och pedagoger tillsammans deltagit i lärprocesser mot målen. Yoga/yogasagor/andningsövningar har varit en del, där man enskilt och tillsammans använt kroppen i olika positioner, hittat andetaget och upplevt nedvarvning. Sagan om Bockarna Bruse som underlag i arbetet mot att skapa vi-känsla, gav mångfald i lärandet. Drama - att gestalta handlingen, skapande med olika konstruktionsmaterial - brobygge, utmanade till att gemensamt arbeta, att se varandras och sina egna kompetenser.

Pedagogernas tanke med “Veckans kompis”-arbetet har varit att lyfta fram det enskilda barnet och att de fått känna sig extra betydelsefulla. Att vara “veckans-kompis” innebar lite mer ansvar på avdelningen, med bl. a. att hjälpa kompisar samt att duka.

Avdelningarna har på olika sätt arbetat med att dela in barnen i grupper om färre barn, både inne och ute. Arbetet mot målen sker i integration pedagoger - barn emellan. Pedagogerna arbetar som medupptäckare och stöttar barnen i deras lärprocesser samt i leken. Att som pedagog medvetet sätta ord på vardagen och använda ett nyanserat språk har ett viktigt inslag för att berika barnens språkutveckling.

Avdelningarna har i målarbetet även kunnat lyfta fram andra läroplansmål, såsom matematik, teknik och naturkunskap.

Pedagogerna har dokumenterat lärprocesser och lärande på Pluttra, samt via väggdokumentation, observationer och anteckningar. Pedagogerna arbetar för att lyfta nyfikenhet och intresse mellan vårdnadshavare, barn och pedagoger.

Analys av resultat

Pedagogerna har sett att arbetet med smågrupper lett till att leken utvecklas och att barnen lättare kan hålla fast vid den lek de påbörjat. Pedagogernas förindelade grupper har visat att barnen lättare kan hitta lekkamrater, utanför invanda grupperingsmönster. Ett inlyssnande och bejakande arbetssätt har visat på trygghet hos barnen.

Glädjen i att våga - prova på nya saker, att leka med andra, att vara sig själv - är ett gemensamt resultat ur målarbetet, även att känna tillit till sin egen och andras förmåga/-or.

Dokumentationsunderlag har använts vid analysering av lärprocesser och målarbete.

Målarbetet på förskolan kopplas till aktuell forskning;

  • “Barngruppens storlek i förskolan” (Pramling 2015)
  • “Från jag till vi” (Guvå 2006)

Utvecklingsområden

Enhetens utvecklingsområde inför läsåret 2017/2018 blir djur och natur. Valet grundar sig i barnens befintliga intresseområde samt, i vad som finns i vår omgivning och närmiljö. Tillgång till skog och sjö ger möjlighet till spännande lärmiljöer och processer.

Förskolan arbetar vidare med gemenskap och bemötande. Att se möjligheter och berika barnens vistelse på förskolan med hjälp av barnens egna kunskaper och deras nyfikenhet, samt pedagogernas individuella kunskapsområden.