Lyssna

Barn- och elevhälsa

Barn och elever ska erbjudas en god lärandemiljö och social gemenskap som ger trygghet och uppmuntrar deras lust att lära och utvecklas. Det är förskolechef och rektor som har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbetet.

Specialistkompetens

Förskola och skola har samlat gemensamma resurser i en Utvecklings- och stödenhet. Enheten ska stödja, utvärdera och utmana utveckling i ett 1-16-årsperspektiv. Målet är att arbetet ska leda till en högre måluppfyllelse i verksamheterna.

Utvecklings- och stödenheten erbjuder specialistkompetens för personalen som har hand om ditt barn inom förskola, annan pedagogisk verksamhet, grundskola och grundsärskola.

På Utvecklings- och stödenheten finns även personal som arbetar direkt med barn och elever som har behov av olika typer av stöd inom förskola, annan pedagogisk verksamhet, grundskola och grundsärskola.

Utvecklings- och stödenheten leds och samordnas av två enhetschefer.
Här finns:

  • specialpedagogisk och psykologisk kompetens,
  • verksamhetsutvecklare och kvalitetsutvecklare,
  • skolsköterskor och medicinskt ledningsansvarig skolsköterska,
  • administrativ personal.

Kontaktuppgifter till personal på Utvecklings- och stödenhetenPDF

Utvecklings- och stödenheten samverkar med förskolor och skolor i Härryda kommun där respektive rektor har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbetet. Skolsköterskor, kuratorer och övriga specialpedagoger arbetar i de pedagogiska områdena och nås på respektive skola.

Samverkan mellan skola och socialtjänst

Härryda kommuns SAMSS-teamet (SAMverkan Skola Socialtjänst) arbetar för god samverkan mellan familj, skola och socialtjänst. Du kan läsa mer om teamets arbete på:
SAMSS-teamet, samverkan skola och socialtjänst

Kontakt

Annika Gry
Verksamhetschef Utveckling och flerspråkighet
annika.gry@harryda.se
Gunilla Cederberg
Enhetschef utvecklings- och stödenheten samt verksamhetschef för den medicinska och psykologiska insatsen 
031-724 67 17
gunilla.cederberg@harryda.se

Anders Uvebrant
Enhetschef utvecklings- och stödenheten
031-724 67 42
anders.uvebrant@harryda.se

Susanne Sylvan              Medicinskt ledningsansvarig 031-724 67 19susanne.sylvan@harryda.se

Elevhälsans medicinska insats

bild och länk till kraftkällan, stöd till dig som ung