Avgifter för barnomsorg

Härryda kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i barnomsorgsavgift.

Hushållet betalar en avgift för att ha sina barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Hur mycket hushållet maximalt ska betala baseras på en procentsats av hushållets samlade inkomst upp till ett inkomsttak. Det betyder att ju mer hushållet tjänar desto högre kan avgiften bli, men bara upp till en viss inkomst. Hur stort inkomsttaket är räknas ut varje år. Från 1 januari 2022 är maxbeloppet 52 410 kr. Avgiften betalas innevarande månad och betalas under 12 månader.

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola under 525 timmar om året. Detta motsvarar 15 timmar i veckan under skolans terminstider, med undantag för skolloven. Aktuellt schema och inkomstredovisning är underlaget till rätt avgift.

Taxor

Taxa 1. Barn 1-2 år (förskola/familjedaghem)

Barn nr 1 (det yngsta barnet): 3% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 572
kr/ mån

Barn nr 2: 2% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 048 kr/mån

Barn nr 3: 1% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 524 kr/mån

Barn nr 4: ingen avgift

Taxa 2. Barn 3-5 år, omsorg mer än 15 tim/v (förskola/familjedaghem)

Reducerad taxa gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år. Reduktionen motsvarar de 525 avgiftsfria timmar som ingår i den allmänna förskolan.

Barn nr 1 (det yngsta barnet): 3% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 1 308 kr/mån

Barn nr 2: 2% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 872 kr/mån

Barn nr 3: 1% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 436 kr/mån

Barn nr 4: ingen avgift

Taxa 3. Barn 3-5 år, omsorg 15 tim/v på skollov (lovtaxa) (förskola/familjedaghem)

Gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år. Taxan delas in i två terminsavgifter och dess avgift delas upp och debiteras månadsvis likt övriga avgifter. Byte av taxekategori kan ske inför varje ny termin.

Barn nr 1 (det yngsta barnet): Terminsavgift motsvarande max 1 962 kr/termin, vilket innebär max 327 kr/mån

Barn nr 2: Terminsavgift motsvarande max 1 308 kr/termin, vilket innebär max 218 kr/mån

Barn nr 3: Terminsavgift motsvarande max 654 kr/termin, vilket innebär max 109 kr/mån

Barn nr 4: ingen avgift

Taxa för fritidshem 6-9 år

Barn nr 1 (det yngsta barnet): 2% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 1 048 kr/mån

Barn nr 2: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 524 kr/mån

Barn nr 3: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 524 kr/mån

Barn nr 4: ingen avgift

Vanliga frågor och svar

Hur räknas avgiften ut?

Avgiften för förskola baseras på hushållets inkomster. Därför ska du lämna en inkomstredovisning. Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år är platsen på förskola eller familjedaghem avgiftsfri eftersom ditt barn har rätt till allmän förskola. Om ditt barn är på förskolan eller familjedaghemmet mer än 15 timmar i veckan får du betala för platsen. Innan höstterminen det år ditt barn fyller tre betalar du full avgift för platsen oavsett hur många timmar ditt barn är på förskolan eller familjedaghemmet.

Avgifter och regler

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst?

Alla inkomster som är skattepliktiga. Uppgifterna ska anges brutto, det vill säga innan skatten är avdragen.

Exempel på skattepliktig inkomst är: bruttolön, pension (ej barnpension), livränta (skattepliktig), föräldrapenning/sjukpenning, arbetslöshetsersättning/ALFA-kassa, vårdbidrag (endast skattepliktig del), sjukersättning/aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, familjehemsföräldrars arvodesersättning, familjebidrag i form av familjepenning och/eller dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga.

Ange inte bidrag som inte är skattepliktiga, till exempel studie-, bostads- eller barnbidrag.

E-tjänst: Inkomstredovisning Länk till annan webbplats.

Jag har lämnat in en ny inkomstredovisning men räkningen är oförändrad?

Justeringen korrigeras så fort som möjligt men beroende på när förändringen är anmäld och när den är registrerad avgör om fakturan hinner ändras till innevarande månad eller nästkommande månad.

Min inkomst är högre än tidigare, hur påverkas avgiften?​

Eftersom du betalar en viss procent av hushållets inkomst i avgift så stiger avgiften ju högre inkomst du har, upp till maxtaxa.

Hur gör jag för att få autogiro eller e-faktura?

Vänligen kontakta kommunen:

Kontaktcenter
031-724 61 00.

Hur kan jag få reda på räkningens OCR-nummer?

Vänligen kontakta kommunen:

Kontaktcenter
031-724 61 00.

När ska jag lämna inkomstuppgift?

Vid ny placering, förändring av hushållets inkomst, ändrade familjeförhållanden eller ändrad sysselsättning ska du som vårdnadshavare anmäla dina inkomstuppgifter.

E-tjänst: Inkomstredovisning Länk till annan webbplats.

Finns det en betalningsfri månad?

Nej, avgiften betalas tolv månader om året med start den dagen som barnet börjar.

Betalar jag under inskolningstiden?

Ja du betalar för platsen under inskolningen.

Betalar jag även när vi har semester?

Ja, man betalar avgiften tolv månader om året.

Måste jag betala när mitt barn är sjukt?

Ja, men särskild prövning av avgiften kan göras om ditt barn är sjukt mer än 30 dagar. Du som vårdnadshavare behöver lämna in ett läkarintyg.

Mitt barn går bara femton timmar men vi får en faktura?

För barn 1-2 år betalar du som vanligt efter hushållets bruttoinkomst.
För barn 3-5 år är det avgiftsfritt 525 timmar, från och med höstterminen det år de fyller 3 år.

Ändras min avgift om barnets tid ändras från till exempel 40 till 30 timmar/vecka?

Nej, avgiften påverkas inte. Avgiften ändras bara om hushållets inkomst ändras.

Hur länge betalar jag om jag säger upp platsen?

Du betalar 30 dagar efter att du sagt upp platsen. Tänk på att säga upp den i god tid, det vill säga mer än 30 dagar innan du ska sluta, då betalar du bara så länge ni behöver platsen.