Avgifter och regler

Det finns regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I reglerna finns bland annat bestämmelser för vilken avgift du som vårdnadshavare ska betala för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Maxtaxa

Härryda kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i barnomsorgsavgift.

Avgiften beräknas i procent beroende på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp och antalet placerade barn. Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Från 1 januari 2022 är maxbeloppet 52 410 kr. Avgiften betalas innevarande månad och betalas under 12 månader. Yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Allmän förskola
Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola under 525 timmar om året. Detta motsvarar 15 timmar i veckan under skolans terminstider, med undantag för skolloven. Aktuellt schema och inkomstredovisning är underlaget till rätt avgift.

Taxa 1. Barn 1-2 år (förskola/familjedaghem)

Barn nr 1: 3% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 572
kr/ mån

Barn nr 2: 2% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 048 kr/mån

Barn nr 3: 1% av hushållets bruttoinkomst - dock högst 524 kr/mån

Barn nr 4: ingen avgift

Taxa 2. Barn 3-5 år, omsorg mer än 15 tim/v (förskola/familjedaghem)

Reducerad taxa gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år. Reduktionen motsvarar de 525 avgiftsfria timmar som ingår i den allmänna förskolan.

Barn nr 1: 3% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 1 308 kr/mån

Barn nr 2: 2% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 872 kr/mån

Barn nr 3: 1% av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 436 kr/mån

Barn nr 4: ingen avgift

Taxa 3. Barn 3-5 år, omsorg 15 tim/v på skollov (lovtaxa) Ny taxa from 1 augusti 2020 (förskola/familjedaghem)

Gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år. Taxan delas in i två terminsavgifter och dess avgift delas upp och debiteras månadsvis likt övriga avgifter. Man förbinde sig för en termin åt gången och byte av taxekategori kan ske inför varje ny termin.

Barn nr 1: Terminsavgift motsvarande max 1 962 kr/termin, vilket innebär max 327 kr/mån

Barn nr 2: Terminsavgift motsvarande max 1 308 kr/termin, vilket innebär max 218 kr/mån

Barn nr 3: Terminsavgift motsvarande max 654 kr/termin, vilket innebär max 109 kr/mån

Barn nr 4: ingen avgift

Taxa för fritidshem 6-9 år

Barn nr 1: 2% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 1 048 kr/mån

Barn nr 2: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 524 kr/mån

Barn nr 3: 1% av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 524 kr/mån

Barn nr 4: ingen avgift