Till innehållet

Avgifter och regler barnomsorg

Härryda kommun använder sig av maxtaxa, vilket betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i barnomsorgsavgift baserat på hushållets inkomst. Från 1 januari 2023 är maxbeloppet 54 830 kr. Avgiften betalas innevarande månad och betalas under 12 månader. 

Två tjejer på skolgård

Avgiftsfri allmän förskola under 525 timmar om året

Från och med 15 augusti det år ett barn fyller tre år har barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola under 525 timmar om året. Detta motsvarar 15 timmar i veckan under skolans terminstider, med undantag för skolloven. Barn födda 2020 och senare har även rätt att gå under lov eftersom de betalar fulltaxa trots att dom enbart går 15h i veckan.

Delad avgift

Avgiften räknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll och deras inkomster ligger till grund för avgiften, även om de inte har gemensamma barn. Bor barnet växelvis hos vårdnadshavare som båda har behov av förskola rekommenderar vi att de har var sin plats. Då betalar var och en sin avgift utifrån den sammanlagda inkomsten i respektive hushåll. Den sammanlagda avgiften för platsen överstiger aldrig den högsta avgiften i taxans nivå.

Taxa 1: Barn 1-2 år

 • För barn nummer 1 (det yngsta barnet) betalar du 3 % av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 645 kr per månad.
 • För barn nummer 2 betalar du 2 % av hushållets bruttoinkomst - dock högst 1 097 kr per månad.
 • För barn nummer 3 betalar du 1 % av hushållets bruttoinkomst - dock högst 548 kr per månad.
 • För barn nummer 4 betalar du ingen avgift.

Taxa 2: Barn 3-5 år. Omsorg mer är 15 timmar i veckan i förskola eller familjedaghem

Reducerad taxa gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år. Reduktionen motsvarar de 525 avgiftsfria timmar som ingår i den allmänna förskolan.

 • För barn nummer 1 (det yngsta barnet) betalar du 3 % av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 1 369 kr per månad.
 • För barn nummer 2 betalar du 2 % av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 913 kr per månad.
 • För barn nummer 3 betalar du 1 % av hushållets inkomst reducerad med 16,8 % - dock högst 456 kr per månad.
 • För barn nummer 4 betalar du ingen avgift.

Taxa 3: Barn 3-5 år. Omsorg 15 timmar per vecka under skollov

Gäller från och med hösterminen det år barnet fyller 3 år. Taxan delas in i två terminsavgifter och dess avgift delas upp och debiteras månadsvis likt övriga avgifter. Byte av taxeringskategori kan ske inför varje ny termin.

 • För barn nummer 1 (det yngsta barnet) betalar du terminsavgift motsvarande som mest 2053 kr per termin, vilket innebär som mest 342kr per månad.
 • För barn nummer 2 betalar du terminsavgift motsvarande max 1 369 kr per termin, vilket innebär som mest 228 kr per månad.
 • För barn nummer 3 betalar du terminsavgift motsvarande som mest 684 kr per termin, vilket innebär som mest 114 kr per månad.
 • För barn nummer 4 betalar du ingen avgift.

Taxa för fritidshem 6-9 år

 • För barn nummer 1 (det yngsta barnet) betalar du 2 % av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 1097 kr per månad.
 • För barn nummer 2 betalar du 1 % av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 548 kr per månad.
 • För barn nummer 3 betalar du 1 % av familjens sammanlagda bruttoinkomst - dock högst 548 kr per månad.
 • För barn nummer 4 betalar du ingen avgift.


Vanliga frågor och svar

Avgiften för förskola baseras på hushållets inkomster. Därför ska du lämna en inkomstredovisning. Från och med höstterminen det år ditt barn fyller 3 år är platsen på förskola eller familjedaghem avgiftsfri. Om ditt barn är på förskolan eller familjedaghemmet mer än 15 timmar i veckan får du betala för platsen. Innan höstterminen det år ditt barn fyller tre betalar du full avgift för platsen oavsett hur många timmar ditt barn är på förskolan eller familjedaghemmet.

Alla inkomster som är skattepliktiga. Uppgifterna ska anges brutto, det vill säga innan skatten är avdragen.

Exempel på skattepliktig inkomst är: bruttolön, pension (ej barnpension), livränta (skattepliktig), föräldrapenning/sjukpenning, arbetslöshetsersättning/ALFA-kassa, vårdbidrag (endast skattepliktig del), sjukersättning/aktivitetsersättning, aktivitetsstöd, familjehemsföräldrars arvodesersättning, familjebidrag i form av familjepenning och/eller dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga.

Ange inte bidrag som inte är skattepliktiga, till exempel studie-, bostads- eller barnbidrag.

Justeringen korrigeras så fort som möjligt men beroende på när förändringen är anmäld och när den är registrerad avgör om fakturan hinner ändras till innevarande månad eller nästkommande månad.

Eftersom du betalar en viss procent av hushållets inkomst i avgift så stiger avgiften ju högre inkomst du har, upp till maxtaxa.

Vänligen kontakta kommunens kontaktcenter på 031-724 61 00

Vänligen kontakta kommunens kontaktcenter på 031-724 61 00

Vid ny placering, förändring av hushållets inkomst, ändrade familjeförhållanden eller ändrad sysselsättning ska du som vårdnadshavare anmäla dina inkomstuppgifter.

Nej, avgiften betalas tolv månader om året med start den dagen som barnet börjar.

Ja, du betalar för platsen under inskolningen.

Ja, man betalar avgiften tolv månader om året.

Ja, men särskild prövning av avgiften kan göras om ditt barn är sjukt mer än 30 dagar. Du som vårdnadshavare behöver lämna in ett läkarintyg.

För barn som är mellan 1 till 2 år betalar du som vanligt efter hushållets bruttoinkomst. För barn som är mellan 3 till 5 år är det avgiftsfritt 525 timmar från och med 15 augusti det år barnet fyller 3 år.

Nej, avgiften påverkas inte. Avgiften ändras bara om hushållets inkomst ändras.

Du betalar 30 dagar efter att du sagt upp platsen. Tänk på att säga upp platsen i god tid. Om du säger upp platsen tidigare än än 30 dagar innan du ska sluta betalar du bara så länge platsen behövs.

Kontakt

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-09-07