Förskola och familjedaghem

Barn leker i sandlådan.

Förskola och familjedaghem vänder sig till barn från ett års ålder tills att de börjar i skolan. Här läggs en grund för ditt barns lärande och utveckling. I kommunen finns 28 kommunala förskolor och familjedaghem på fyra orter. Härryda kommun har även sju fristående förskolor och ett fristående familjedaghem.

Rötter och vingar för en hållbar framtid

Alla som arbetar inom utbildning i Härryda kommun ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, andra och sin omvärld. Rötter och Vingar är vår helhetsidé för att ge våra unga en hållbar framtid.
Rötter och vingar- Vår helhetsidé för en hållbar framtid

Styrdokument

Härryda kommuns förskolor styrs både av nationella och kommunala mål. Målen ska genomsyra all verksamhet, från planering till uppföljning. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående förskolans huvudman och rektor har huvudansvar för den dagliga verksamheten.

Kommunala förskolor och pedagogisk omsorg samt fristående förskolor