Kontakt
Lyssna

IKT inom den kommunala förskolan

Den kommunala förskolan i Härryda kommun satsar på IKT för att utveckla det pedagogiska arbetet med barnen. IKT står för Informations- och kommunikationsteknik.

IKT inom den kommunala förskolan

Den kommunala förskolans pedagoger samt dagbarnvårdare i pedagogisk omsorg använder digitala verktyg tillsammans med barnen för att synliggöra barnens lärande och utveckling samt för att ge barnen en förståelse för hur teknik kan användas i vardagen.

Vi använder projektorer, ipads och datorer i den dagliga verksamheten för att stimulera barnen till fler uttrycksformer och för att utforma ett förhållningssätt till tekniken.

Vi har även tillgång till Tellus, kommunens nyöppnade resurscenter för teknik, matematik och naturvetenskap. Dit kan barnen komma tillsammans med pedagoger för att uppleva, utforska och för att testa bland annat programmering.

Dokumentationsverktyget Pluttra

Pluttra är en app som används för att informera och synliggöra verksamheten för vårdnadshavarna. Verktyget används även som underlag för utvecklingssamtal och för den pedagogiska dokumentationen.

Verksamhetsutvecklaren

Verksamhetsutvecklaren är en gemensam resurs för kommunala förskolor, familjedaghem och familjecentraler. Verksamhetsutvecklaren driver IKT-utvecklingen framåt genom besök, inspirationsträffar och kompetensutveckling för pedagogerna. Verksamhetsutvecklaren är också ett stöd till specialpedagoger inom förskolan när det gäller digitala hjälpmedel för barn i behov av särskilt stöd

Kontakt

Viktor Möller, verksamhetsutvecklare
031-724 62 13
viktor.moller@harryda.se