Kontakt
Lyssna

Salmereds kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Enhetens prioriterade mål

"Med ett relationellt förhållningssätt arbeta med möten samt arbeta språkutvecklande med fokus på naturvetenskap".

Bakgrunden till vårt målarbete

I vårt systematiska kvalitetsarbete utvärderas och analyseras verksamheten utifrån ett underlag där pedagoger, barn och vårdnadshavare är delaktiga. Underlag för analysen är
bland annat barnens och pedagogernas dokumentationer från den dagliga verksamheten samt den årliga brukarenkäten som besvaras av vårdnadshavare i hela kommunen.

Våra tankar inför projektarbete

Vi arbetar i projektform, vilket handlar om att ha ett utforskande arbetssätt, där barnsfrågor och deras undersökande står i centrum. Vi förundras tillsammans med barnen, där vi lyssnar och tar tillvara barnens tankar, åsikter och känslor, där alla får komma till tals. Vi
använder oss av samarbetsövningar, integritetsövningar och lekar som utvecklar och utmanar barnens meningsskapande och förståelse. För att hålla projektet vid liv så är pedagogerna lyhörda och engagerade genom hela lärprocessen, då det är barnens frågor och funderingar som är den ”drivande motorn”.

Vi är medforskande pedagoger och vi använder lärmiljöer, estetiska uttryck och pedagogisk dokumentation som hjälpmedel för att stärka barnens kunskapande. Olika tankar och idéer står i fokus och fångas upp genom våra olika IKT-verktyg, såsom Ipad och dator, för att synliggöra lärandet.

Så arbetar vi vidare

Vi fortsätter att göra barnen delaktiga i sin lärprocess genom att barnen dokumenterar själva med hjälp av vårt dokumentationsverktyg Pluttra, som även är en viktig länk till vårdnadshavarna. Alla barn, enskilt och i grupp är med i dokumentations- och reflektionsprocessen. Ur ett pedagogperspektiv ser vi att denna metod hjälper oss att bättre förstå barnens lärprocesser. Under kommande läsår kommer vi att fortsätta fördjupa vår kunskap kring våra fokusområden, relationell pedagogik och språkutveckling med fokus på naturvetenskap. I den relationella pedagogiken har vi valt att fördjupa oss i de tre “stödenemotionellt, socialt och kognitivt.