Kontakt
Lyssna

Krokens kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Bakgrund till prioriterade mål

Under tre år har vi arbetat med ett och samma prioriterade mål och under föregående läsår har de olika delarna i verksamheten bildat en helhet och blivit en naturlig del i det dagliga arbetet. Nu har arbetssättet med stationer och fokusområden, förhållningssätt och värdegrund blivit levande både i miljöerna inom- och utomhus. Pedagogernas placering på gården har varit en del av det prioriterade målet i projektet ”Gården” men det har också varit utvecklingsområde i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hur pedagogerna placerar sig på gården är av vikt då detta avgör hur och när vi är närvarande med barnen. Att se barnens vistelseplats utomhus som en station precis som inomhus, där vi är bra på att dela upp både oss och barnen, har varit grundläggande för att kunna följa vårt projekt att skapa en röd tråd mellan verksamheten inom- och utomhus.

Nu när arbetsätt och förhållningssätt är grundlagt i verksamheten och i pedagogernas arbete kommer vi att byta prioriterat mål och fokusera på att skapa en djupare förståelse för innebörden av det ”goda mötet” och hur pedagogerna ska grundlägga detta i verksamheten.

Enhetens prioriterade mål 2018/2019

Under detta läsår kommer en del av vårt prioriterade mål vara att att fördjupa kunskapen om relationell pedagogik och dess betydelse för barns utveckling och lärande. Den andra delen kommer att fokusera på läslyftet - att skapa och berätta - där pedagogerna får möjlighet att vidareutveckla sin förståelse för och skapa miljöer som ger barnen förutsättningar att utforska skriftspråket genom en variation av uttrycksformer.

Inom läslyftet ges pedagogerna möjligheter att vidareutveckla och fördjupa sina kunskaper inom relationell pedagogik genom litteraturstudier och i strukturerade samtal med kollegor. Läslyftet kommer också bidra till att pedagogerna skapar lärmiljöer som ger barnen möjlighet att använda digitala hjälpmedel, olika uttrycksformer och utveckla lekar och miljöer för skrivande då detta skapar förutsättningar för alla barn att utforska skriftspråket.

I pedagogernas analyser kommer det bli synligt om arbetet har givit någon tydlig effekt på verksamheten och barns lärande och utveckling. I analyserna reflekterar pedagogerna kring sin verksamhet och där går det att utläsa om de har fördjupat sin förståelse för relationell pedagogik och om det har skett någon utveckling i att skapa miljöer som bidrar till barns läs- och skrivutveckling. Ytterligare effekter av utvecklingsarbetet är att likvärdigheten i hur pedagogerna förhåller sig i mötet med barnen kommer bli ännu mer tydlig vilket kommer att höja kvaliteten ytterligare inom verksamheten. Målet är att relationell pedagogik ska ligga till grund för all verksamhet och i de möten som sker inom förskolan.

Kontakt

Liselott Pettersson, förskolechef
031-724 84 90
liselott.pettersson@harryda.se