Kontakt
Lyssna

Hagens kvalitetsarbete

Våra barn och elever är morgondagens världsmedborgare. Vi har förmånen att få vara deras guider under några år tills den dag de ska ta nästa stora steg i livet. Vi ska ge dem stabila rötter och starka vingar för att de ska kunna ta sig an framtiden.

Mål 2018/2019

Under 2018/2019 kommer Hagens förskola att utgå från och arbeta med en gemensam målformulering. Vi vill utveckla våra lärmiljöer för att våra barn ska hamna i möten där ett språkligt lärande och samspel kan ske. Vi vill utifrån Reggio Emilias filosofiska tankar ha ett medforskande förhållningssätt i mötet med barnen. Vi ska bli tydligare med att lyfta naturvetenskapliga och tekniska frågor i våra verksamheter för både barn och vuxna. Vi vill också ha fokus på normkritiska frågor.

Vår målformulering

Vi ska skapa jämställda möten som utmanar barn och vuxna i språkutveckling, naturvetenskap och teknik ”.

Indikatorer, hur ska det se ut när vi nått målet (2018/2019)?

Vi vill kunna se följande indikatorer i vår verksamhet utifrån den målformulering vi satt:

  • Att barn visar ett större intresse för naturvetenskap och teknik.
  • Att barn och vuxna ökar sitt språkbruk av naturvetenskapliga och tekniska termer.
  • Att barn väljer att samspela med andra barn i flera olika gruppkonstellationer och tar kontakt med fler vuxna.
  • Att barn breddar sina val av olika lekmaterial.

Strategier för att arbeta mot vårt gemensamma mål är:

Reflektion med barnen i grupp
Vi använder bärbara projektorer för att kunna visa och reflektera kring dokumentationen från verksamheten. Genom denna aktivitet får både barn och vuxna möjlighet att se sitt egna lärande.

Läslyftet
I samverkan med Hagens, Mystens och Salmereds förskolor kommer samtliga pedagoger att genom blandade grupper bli handledda utifrån Skolverkets riktlinjer i projektet. Vi har valt att ha fokus på Naturvetenskap .

Processkartor
Dokumentation på väggarna utifrån de projekt barngruppen arbetar med. Här ska barnen kunna mötas och reflektera och tillsammans dela lärande. Genom processkartor
vill vi också kunna involvera och möta vårdnadshavarna i olika samtal med barnen så att det skapar en brygga mellan hemmet och förskolan.

Digitala verktyg
Vi ska använda Ipad, kamera, projektor för att upptäcka naturvetenskapliga fenomen och teknik. Vi arbetar även med programmering och där använder vi bl.a. blue-bots som verktyg.

Pedagogiska relationer
Vi kommer att på olika sätt ta till oss Sven Perssons och Jonas Aspelins kring pedagogiska relationer. Vi använder oss av relationen till barnet för att skapa tillit och lärande.

Ledord
Barnen och pedagogerna på Hagen arbetar med ledord som hjälper oss att arbeta med demokratiska värden och barns inflytande. Våra ledord är: Lyssna, Möta, Lika/Olika, Trösta, Glädje . Ledorden är också förebyggande och främjande verktyg och strategi i planen mot diskriminering och kränkande behandling.

Tillföra naturvetenskap och teknik i våra lärmiljöer
Det ska synas i våra lärmiljöer att vi har fokus på naturvetenskap och teknik.

“Aktiva föräldramöten”
Hagen är med i ett pilotprojekt där vi provar och utvärderar en ny form av föräldramöten för våra vårdnadshavare. Andra sätt som vi samverkar med vårdnadshavare är genom t.e.x. gårdsfest, fixarkvällar, utvecklingssamtal samt det viktiga dagliga mötet i tamburen.

Projektorienterat arbetssätt
Vi har ett projektorienterat arbetssätt där vi följer barnens intresse och där vi är medupptäckande pedagoger. Vi arbetar då i mindre grupper.

Tydliga lärmiljöer
Skapa “rum” i rummen för att få utmanande och fler lärmiljöer där barn får mötas och fördjupa sina frågeställningar.

Okodat material
Kan vara natur- och konstruktionsmaterial. Vi vill tillföra okodat material till traditionellt lekmaterial för att utmana barnen i leken.

Kontakt

Lotta Lundqvist, förskolechef
031-724 83 22
lotta.lundqvist@harryda.se