Till innehållet

Barn- och elevhälsa

Barn och elever ska erbjudas en god lärmiljö och social gemenskap som ger trygghet och uppmuntrar deras lust att lära och utvecklas. Det är skolans rektor som har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbetet.

Glada barn på skolgården

Bild: Leif Johansson, Scandinav bildbyrå

Elevhälsa

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Inom enheten finns personal som arbetar direkt med barn och elever som har behov av olika typer av stöd inom förskola, annan pedagogisk verksamhet, grundskola och grundsärskola. I enheten finns specialpedagogisk, psykologisk och medicinskt kompetens. På respektive skola finns även tillgång till fler specialpedaogor samt kuratorer.

Samverkan mellan skola och socialtjänst

I komplexa ärenden blir ofta flera verksamheter involverade på olika sätt. På ett så kallat näverksmöte kan alla få en gemensam lägesbild och tillsammans arbeta framåt för att hitta lösningar. Vårdnadshavare, skolpersonal eller andra personer inom kommunen eller hälso- och sjukvården kan ta initiativ till ett nätverksmöte. Mötena leds av utbildade närverksledare som är anställda av Härryda kommun. Ett nätverksmöte kan också vara i form av ett SIP-möte. Vid ett sådant möte görs en samordnad individuell plan (SIP) som tydliggör vad var och en gör och har ansvar för.

Om nätverksmöte

Närvaroteamet

Närvaroteamet har som uppdrag att arbeta med elever som har hög problematisk skolfrånvaro i de kommunala grundskolorna. Närvaroteamet arbetar med kartläggning och samordning av insatser för elever inom målgruppen. Närvaroteamet är en tvärprofesionell samverkan mellan skola och socialtjänst. Rektor inleder kontakt med närvaroteamet.

Elevhälsans medicinska insats

Elevhälsans medicinska insats (EMI) utförs av skolsköterska och skolläkare. EMI arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och följer eleverna på liknande sätt som BVC med hälsokontroller och hälsosamtal.

Skolsköterskan arbetar elevnära och samråder med skolläkare vid behov. Varje skolsköterska ansvarar för ca 500 elever.

Vid sjukdomar, olycksfall och receptförnyelse kontakta din vårdcentral. 1177 Länk till annan webbplats.

Elevhälsans medicinska insatser

Följande insatser görs av EMI för samtliga elever i Härryda kommun

När?

Insats

Förskoleklass

Hälsosamtal, kontroll av tillväxt, syn och hörsel.

Årskurs 2

Tillväxtkontroll och vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Årskurs 4

Hälsosamtal, kontroll av tillväxt och rygg.

Årskurs 5

Vaccination mot HPV (humant papillomvirus som kan leda till vissa cancertyper).

Årskurs 6

Kontroll av tillväxt och rygg.

Årskurs 8

Hälsosamtal, kontroll av tillväxt och rygg. Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

  • Syftet med att kontrollera barnens längd och vikt är att följa barnens tillväxt och upptäcka eventuella avvikelser i tillväxten.
  • Syftet med ryggundersökningen är att tidigt upptäcka behandlingskrävande skolios (ryggradskrökning). En liten snedhet i ryggen är vanligt förekommande och ger oftast inte några besvär eller anledning till åtgärd.

Vaccinationerna erbjuds enligt nationella vaccinationsprogrammet för barn. De barn som är ofullständigt vaccinerade erbjuds kompletterande vaccinationer. Om du tidigare tackat nej till vaccin för ditt barn kan du fram till barnet fyller 18 år höra av dig till skolsköterskan för att få ta del av vaccinet.

Den medicinska elevhälsan är frivillig och skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. Tystnadsplikten kan brytas vid anmälningsskyldighet till Socialtjänsten vid misstanke om att barn/ungdom far illa.

Behandling av personuppgifter

Härryda kommun har en skyldighet att utföra vissa uppgifter. I samband med detta behöver vi ofta behandla personuppgifter av olika slag. Ett exempel på en skyldighet är att erbjuda elever tillgång till elevhälsa enligt 2 kap. 25-28 §§ skollagen (2010:800). Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Personuppgifter som behandlas

Inom elevhälsans verksamhet behandlas elevers och vårdnadshavares namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter som telefonnummer, e-post och bostadsadress. Härryda kommun har fått personuppgifterna från dig som registrerad samt från andra myndigheter. För att kommunen ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha stöd i lag. Dataskyddsförordningen anger att vi får behandla personuppgifter när vi arbetar med myndighetsutövning och om det finns ett allmänt intresse av att kommunen ska utföra en viss uppgift.

Inom vården råder sträng sekretess för uppgifter om patienter, i kommunens fall elever. Härryda kommun kommer därför inte att lämna ut personuppgifter ur journalsystem om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter eller om vi har fått ett samtycke till sådant utlämnande.

Kontakta Härryda kommun på kommun@harryda.se eller 031- 724 61 00 om du vill begära ut information om de personuppgifter vi behandlar om dig eller ditt barn, begära rättelse, överföring, att behandlingen begränsas, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig är utbildning, kultur och fritidsnämnden i Härryda kommun.
Dataskyddsombud: E-post: dso@goteborgsregionen.se Telefon: 031-335 52 53

Kontakt elevhälsopersonal

Kommunens kontaktcenter har kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsopersonal.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-12