Till innehållet

Barn- och elevhälsa

Barn och elever ska erbjudas en god lärmiljö och social gemenskap som ger trygghet och uppmuntrar deras lust att lära och utvecklas. Det är skolans rektor som har det övergripande ansvaret för barn- och elevhälsoarbetet.

Glada barn på skolgården

Bild: Leif Johansson, Scandinav bildbyrå

Elevhälsa

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och även stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Inom enheten finns personal som arbetar direkt med barn och elever som har behov av olika typer av stöd inom förskola, annan pedagogisk verksamhet, grundskola och grundsärskola. I enheten finns specialpedagogisk, psykologisk och medicinskt kompetens. På respektive skola finns även tillgång till fler specialpedaogor samt kuratorer.

Samverkan mellan skola och socialtjänst

I komplexa ärenden blir ofta flera verksamheter involverade på olika sätt. På ett så kallat näverksmöte kan alla få en gemensam lägesbild och tillsammans arbeta framåt för att hitta lösningar. Vårdnadshavare, skolpersonal eller andra personer inom kommunen eller hälso- och sjukvården kan ta initiativ till ett nätverksmöte. Mötena leds av utbildade närverksledare som är anställda av Härryda kommun. Ett nätverksmöte kan också vara i form av ett SIP-möte. Vid ett sådant möte görs en samordnad individuell plan (SIP) som tydliggör vad var och en gör och har ansvar för.

Om nätverksmöte

Närvaroteamet

Närvaroteamet har som uppdrag att arbeta med elever som har hög problematisk skolfrånvaro i de kommunala grundskolorna. Närvaroteamet arbetar med kartläggning och samordning av insatser för elever inom målgruppen. Närvaroteamet är en tvärprofesionell samverkan mellan skola och socialtjänst. Rektor inleder kontakt med närvaroteamet.

Elevhälsans medicinska insats

Skolsköterskan och skolläkaren är en del av den samlade elevhälsan på skolan. Arbetet görs främst hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan följer barnens utveckling under skoltiden. Hälsosamtal, hälsoscreening och vaccinationer erbjuds regelbundet utifrån Socialstyrelsens rekommenderade basprogram.      

Den medicinska insatsen inom elevhälsan en självständig verksamhetsgren. Det innebär att sekretess gäller mellan verkasamhetsgrenarna och att en sekretessprövning ska göras för att uppifter ska kunna lämnas ut till övrig personal inom skolan. Elever och vårdnadshavare kan vända sig till skolsköterskan på sin skola för att få stöd och råd i hälsofrågor.

Kontakt

Kommunens kontaktcenter har kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsopersonal.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-02-24