12 februari 2021
Lyssna

Hur mår vi under pandemin?

I dagarna skickas enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor” ut till ca 24 000 slumpvis utvalda invånare i Västra Götaland. Är du en av dem som fått enkäten? Då är vi tacksamma om du vill ta en stund och fylla i den. Dina svar är viktiga för att kommunen tillsammans med Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda dig service och insatser som bidrar till ett gott liv.

Medelålders par står på en brygga med sjön och skog i bakgrunden och tar en selfie.

Foto: Phia Bergdahl, Scandinav

Enkäten som i dagarna skickas ut av Folkhälsomyndigheten genomförs normalt sett vartannat år och innehåller frågor som rör hälsa och livsvillkor. Enkäten genomfördes så sent som våren 2020, men redan nu vill Folkhälsomyndigheten följa upp de svaren, utifrån det annorlunda och för många påfrestande år som gått. Förutom de vanliga frågorna om hälsa, livsstil och livsvillkor, innehåller enkäten även frågor som rör covid-19.

Fler äldre får svara på årets enkät

Vanligtvis skickas enkäten slumpvis till invånare i åldern 16-84 år. Denna omgång av enkäten skickas även till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre, för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin. Det handlar till exempel om ifall personerna har testat positivt för covid-19, undvikit att söka vård under coronapandemin eller fått inplanerade vårdbesök inställda.

Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån och pågår fram till i mitten av maj. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2021.

Läs mer på Vägstra Götalandsregionens webbplats:
vgregion.se/folkhalsoenkatenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svaren är viktiga för serviceutveckling

– Genom enkäten får vi en bild av hur kommunens invånare mår och hur hälsoläget förändras över tid, säger Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare folkhälsa i Härryda kommun. ​Svaren ger oss underlag för planering av exempelvis samhällsbyggnad, fritids- och kulturutbud eller insatser inom socialtjänst. ​Resultatet bidrar också till hur regionen ska planera för en hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och god kvalitet. Så alla svar är viktiga!

– Statistik som kommunen får genom den här typen av enkäter ger ett viktigt kunskapsunderlag för vilka prioriteringar som behöver göras. I Härryda kommun har vi valt att, inom ramen för folkhälsoarbetet, prioritera psykisk hälsa då vi sett en negativ utveckling av denna, framförallt bland kvinnor. De senaste åren har vi därför påbörjat flera satsningar för att bidra till en ökad psykisk hälsa hos befolkningen.

Hälsa och livsstil

Hållbar utveckling

Kontakt

Ulrika Aebeloe
utvecklingsledare folkhälsa
031-724 61 27länk till annan webbplats
ulrika.aebeloe@harryda.se