Kontakt
25 januari 2019
Lyssna

Hur kan väg 156 förbättras i framtiden? Dina synpunkter är viktiga!

Trafikverket har påbörjat en ny åtgärdsvalsstudie för väg 156 från riksväg 40 till länsgränsen för att studera trafik­säkerhet, tillgänglighet, framkomlighet och kapacitet. Studien syftar till att öka den gemensamma kunskapen som finns för stråket och ska titta på behov av åtgärder fram till omkring år 2040.

Nu hoppas vi på att du som ofta använder vägen, och som har god kännedom om dess lokala förhållanden, kan inkomma med syn­punkter. Kanske du har funderat på ett problem kopplat till vägen eller har ett förslag på åtgärd som kanske kan lösa problemet?

Dina synpunkter är viktiga och kan bli en del av det underlag som kommer användas i arbetet med att specificera problemen längs sträckan.

Lämna dina synpunkter direkt via Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor, kontakta gärna:
Henrik Yngve, processledare Trafikverksamheten
031-724 61 00 (växel)
henrik.yngve@harryda.se

I dagsläget finns inte pengar avsatta för åtgärder men åtgärdsvalsstudien är ett första steg och resultatet används som ett underlag för beslut om framtida åtgärder. Målet är att finna hållbara, kostnadseffektiva och genomförbara åtgärder i enlighet med fyrstegsprincipen.
Fyrstegsprincipen - vad är det?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad är en åtgärdsvalsstudie?

En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att man ska få en gemensam helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.

Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.