Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
18 april 2020
Lyssna

Så arbetar Härryda kommun för säkerheten inom äldreomsorgen

Foto: Scandinav

Det är mycket information i omlopp kring nya coronaviruset och hur äldreomsorgen hanterar läget. En del stämmer och annat stämmer inte alls.
– Mycket av detta skapar oro och spekulationer. Därför tycker vi att det är viktigt att berätta hur vi jobbar här i Härryda kommun, säger Tina Forsgren, chef för vård- och omsorgsverksamheterna i kommunen.

I Härryda kommuns äldreomsorg ingår sju äldreboenden och hemtjänst. Kommunen har en relativt stor andel utbildad personal i de här verksamheterna. Av 369 tillsvidareanställda är 343 undersköterskor med undersköterskeutbildning eller motsvarande kompetens, och 26 vårdbiträden utan undersköterskeutbildning. Därtill utgör cirka 130 timanställda en viktig del av bemanningen.

Rutiner för utbildning av timvikarier

I situationen med corona och inför sommaren jobbar nu kommunens bemanningsenhet extra hårt med att löpande rekrytera timvikarier till bland annat äldreomsorgen.

– Timvikarierna utgör en jätteviktig del av vår personalstyrka – och det gäller inte bara nu utan alltid, säger Cecilia Lauri, chef för bemanningsenheten. Det arbete vi gör just nu med omfattande rekrytering, är något vi har väl utarbetade rutiner för.

– Undersköterska är ett bristyrke och ett kvalificerat arbete. Det innebär att vi har behövt ta fram ett ordentligt paket för hur vi så effektivt som möjligt ska förse nya timvikarier med den kompetens de behöver, berättar Cecilia Lauri.

När en person blir anställd behöver hen, oavsett utbildning, gå igenom ett utbildningspaket. Först en digital introduktionsutbildning på tre timmar, som går igenom grundinformation om arbetet, basala hygienrutiner och allmän omvårdnad liksom demensutbildning. I nästa steg går man bredvid en handledare och lär sig allt praktiskt, medan en mängd rutiner gås igenom.

– Varje avsnitt i utbildningen kontrolleras med ett prov, för att säkerställa att personen hängt med och lärt sig det den behöver för att kunna arbeta säkert, säger Cecilia Lauri.

Efter det börjar den anställde arbeta, men stegvis och med fortsatta vidareutbildningar efterhand. Det dröjer exempelvis innan en timanställd får så kallad delegering, för att kunna hantera läkemedel. Och kommunens strategi är att inga timvikarier ska arbeta med brukare som har misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19.

Erfaren personal arbetar med brukare med symptom

– Nu under corona-pandemin är det den ordinarie personalen som arbetar med personer med symptom på smitta, berättar Tina Forsgren, verksamhetschef vård och omsorg. Det är så vi jobbar vid smittsamma virusinfektioner och det finns upparbetade rutiner för det. Vi sätter in så kallad kohortvård, både på äldreboende och inom hemtjänsten, vilket innebär att endast avdelad personal tar hand om den smittade eller sjuka personen under hela arbetspasset. Samma medarbetare får inte arbeta med andra personer.

– Det här arbetssättet har flera fördelar. Först och främst minimerar det risken för smittspridning genom så få kontakter som möjligt. Erfaren, särskilt avdelad personal blir säker på att hantera skyddsutrustningen och de smittade brukarna. Och för brukaren blir det bra med kontinuitet och trygghet i den utsatta situationen, menar Tina Forsgren.

Konstaterad smitta på ett av kommunens äldreboenden

Coronaviruset och sjukdomen covid-19 har tyvärr tagit sig in på många av landets äldreboenden – även på ett äldreboende i Härryda kommun.

– Jag kan bara djupt beklaga att smittan nått in på ett av våra äldreboenden, säger Tina. Det är smärtsamt och sorgligt för alla berörda. Vi jobbar fortsatt efter hygienrutinerna från Smittskydd Västra Götaland och Vårdhygien Västra Götaland och med avdelad personal, för att på bästa sätt minimera smittspridning. Än så länge har vi ingen brist på skyddsutrustning. Och vi har erfarna medarbetare som verkligen gör sitt bästa i den här tuffa situationen.
– Alla medarbetare och chefer visar ett otroligt engagemang, betonar Tina Forsgren. De är helt fantastiska!

Rutiner för att minimera smittrisk i äldreomsorgen

Hygienrutiner är a och o

All personal har fått utbildning i de så kallade basala hygienrutinerna samt hur de ska arbeta för att minska smittspridning – utöver den kunskap som det ordinarie omsorgsarbetet kräver.

Det innebär till exempel att:

  • Personalen spritar händerna med handdesinfektion inför de vårdmoment som kräver det och alltid före och efter handskar, som används vid risk för kontakt med kroppsvätskor.
  • Personalen byter arbetskläder dagligen eller vid behov oftare.
  • Rekommendationerna från myndigheterna i dagsläget är att personalen endast ska ha skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad smitta. Vi har en begränsad mängd skyddsutrustning och då måste vi använda den där den gör nytta. Om rekommendationen ändras, så ändrar vi också våra rutiner.

Så få besök som möjligt

  • För att brukare i hemtjänsten ska träffa så få personer som möjligt försöker vi minimera antalet besök. Är inte besöket nödvändigt för brukarens välmående kan det kanske ersättas av ett telefonsamtal. Detta sker i så fall i överenskommelse med brukaren och Härryda kommun.
  • Vi försöker lägga scheman så att brukaren får besök av samma personal så långt som det är möjligt.
  • Personalen strävar efter att hålla ett lämpligt fysiskt avstånd till brukaren, beroende på vad omsorgssituationen kräver.

Rutiner vid misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19

  • Vid misstänkt eller konstaterad smitta får endast avdelad personal besöka eller arbeta med den misstänkt smittade. Denna personal arbetar inte med friska personer under samma arbetspass.
  • Vid misstänkt eller konstaterad smitta använder personalen skyddsutrustning enligt fastställda rutiner i form av förkläde, handskar och heltäckande visir som grundskydd, och vid ökad risk för stänk även kombinerat med munskydd. Vilken skyddsutrustning som ska användas beror på brukarens
    symtom och vilken omvårdnad som ska utföras.

Hur säkerställer vi att personalen inte för med sig smitta?

Personal med symtom på övre luftvägsinfektion som till exempel hosta, snuva, halsont, andningsbesvär och/eller feber får inte arbeta. De ska stanna hemma tills de varit symtomfria i två dagar innan de får återgå till arbetet. I dagsläget har inte myndigheterna beslutat om att införa tester för covid-19 för medarbetare inom vård och omsorg.

Kontakt

Tina Forsgren, verksamhetschef vård och omsorg
031-724 65 60länk till annan webbplats
tina.forsgren@harryda.se