24 februari 2022

Hur mår vi efter två år med pandemi?

Kvinnor går stavgång i naturen

Foto: Mostphotos

Enkätundersökningen Hälsa på lika villkor är Sveriges största folkhälsoundersökning, som i år har extra fokus på hur vi mår under pandemin. Enkäten har skickats ut till 1 600 invånare i Härryda kommun från 16 år och uppåt. Är du en av dem? Dina svar är viktiga för utvecklingen av service och insatser som bidrar till ett gott liv.

Enkäten som i dagarna skickats ut till 92 000 invånare i Västra Götalandsregionen genomförs normalt sett vartannat år och innehåller frågor som rör hälsa och livsvillkor. Undersökningen genomfördes så sent som våren 2021 – men redan nu vill Folkhälsomyndigheten, tillsammans med regionerna och Statistiska Centralbyrån, följa upp med en enkät som utöver de vanliga frågorna om hälsa, livsstil och livsvillkor även lyfter frågor som rör pandemin.

Dina svar är viktiga för utveckling av sjukvård och service

Den här undersökningen är viktig att vi ska ha en bra bild av hur kommunens invånare mår och hur hälsoläget förändras över tid, säger Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare folkhälsa i Härryda kommun. ​De svar som kommer in ger oss underlag för planering av exempelvis fritids- och kulturutbud, samhällsbyggnad eller insatser inom socialtjänst. ​Svaren bidrar också till hur regionen ska planera för en hälso- och sjukvård med hög tillgänglighet och god kvalitet. Varje svar är värdefullt!

Tidigare statistik från enkäten berättar bland annat att folkhälsan överlag är bra i Härryda kommun, men att den psykiska hälsan är ojämlikt fördelad och att invånares känsla av trygghet och möjligheter till delaktighet i samhället ser olika ut mellan kommunens orter.

Svara digitalt eller per post

Enkäten kan antingen besvaras på papper och skickas in med svarskuvert eller via ett webbformulär. Webbenkäten är tillgänglighetsanpassad och fungerar med olika uppläsningsverktyg. Den finns även tillgänglig på engelska.

Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2022.

Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor – Västra Götalandsregionens webbplats Länk till annan webbplats.

Folkhälsa och levnadsförhållanden i Härryda kommun

Psykisk hälsa – en del av hållbarhetsarbetet i Härryda kommun

Omslag på enkäten Hälsa på lika villkor 2022.

Kontakt

Ulrika Aebeloe
utvecklingsledare folkhälsa
031-724 61 27 Länk till annan webbplats.
ulrika.aebeloe@harryda.se