2 september 2022

Härryda kommuns avtal med Attendo utreds externt

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att med extern kompetens, juridiskt utreda förutsättningarna för att säga upp avtalet med Attendo gällande äldreboendet Attendo Säteriet i Mölnlycke. Det beslutade kommunstyrelsen 1 september.

- Vi valde den vägen eftersom avtalet med Attendo är väldigt komplext och omfattande. Vi vill säkerställa att vi gör detta på rätt sätt, det är oerhört viktigt, säger Per Vorberg (M) kommunstyrelsens ordförande.

Politisk enighet kring allvaret i de uppmärksammade bristerna

Kommunstyrelsen diskuterade ärendet under flera timmar på torsdagens möte och beslutet fattades till slut i oenighet då Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna istället ville gå på förvaltningens förslag till beslut som innebar att säga upp avtalet.

- Däremot är vi alla eniga om att det är ytterst allvarligt med de brister som uppmärksammats och som förvaltningen utrett grundligt och redovisat för oss. Även om beslutet i kommunstyrelsen rör ett avtal så handlar det ytterst om människor och hur de har det, säger Per Vorberg.

Nytt beslut fattas 29 september

Förvaltningen börjar nu omgående att arbeta efter det nya uppdraget och vid nästa kommunstyrelsemöte, 29 september, ska slutsatserna från de externa juristerna redovisas för att ett nytt beslut ska kunna fattas gällande avtalet med Attendo.

- Härryda kommuns fortsatta fokus, som huvudman, är att säkerställa att brukarna får en god och säker vård och omsorg. Vi för en fortsatt dialog med Attendo Säteriet och kommer att genomföra oanmälda besök som tidigare. Vi har också en beredskap för att ta hand om de brukare som eventuellt önskar flytta, säger Malin Johansson, sektorschef för socialtjänsten i Härryda kommun.

Kommunstyrelsen protokoll 1 september

Bakgrund

Vård- och omsorgsföretaget Attendo driver sedan januari i år äldreboendet Attendo Säteriet i Mölnlycke på uppdrag av Härryda kommun. Under våren får kommunen signaler om brister i verksamheten och genomför en avtalsuppföljning. Uppföljningen bekräftar bristerna och Attendo får fram till den 8 augusti på sig att återkomma med en plan för hur bristerna ska åtgärdas. Förvaltningen godkänner inte åtgärdsplanen utan bedömer att avtalet med Attendo ska sägas upp. Ärendet behandlas hos både välfärdsnämnden (31 augusti) och kommunstyrelsen (1 september).

Nyhet 30 augusti: Härryda kommun godkänner inte Attendos åtgärdsplan