Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
4 juni 2021

Gemensamma insatser för en trygg och drogfri miljö

Ungdomar med telefoner

Härryda kommun ska vara en trygg miljö att växa upp och vistas i. Sedan flera år tillbaka samverkar skola, socialtjänst, fritidsverksamheter och polis för att tidigt fånga upp barn och unga i riskzon och sätta in rätt åtgärder där det behövs. Men alla vuxna i samhället är viktiga i det här arbetet:

– Vi behöver se och finnas närvarande för våra unga – både egna och andras barn, menar Lena Lager, socialchef i Härryda kommun.

Under sommarhalvåret rör sig fler barn och unga ute, under mindre uppsikt av vuxna. För de allra flesta fungerar det fint. För den som har en otrygg tillvaro kan frånvaron av ramar och omgivande vuxna däremot vara svår. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att se varandras ungdomar – och agera om vi tror att någon behöver hjälp.

Aktiv fritid utan droger

Olika typer av droger florerar numera överallt i vårt samhälle. När en ung person begår eller blir utsatt för brott är droger ofta inblandade. Tillsammans med polisen fokuserar därför Härryda kommun extra på att verka för en drogfri miljö. Skola, fritid och socialtjänst arbetar systematiskt för att förebygga droganvändning genom exempelvis teman i undervisningen, utbud för en aktiv fritid och en hög närvaro av vuxna som finns där ungdomarna är.

– Fokus är förstås en god och fungerande skolgång och en meningsfull fritid, vilket vi ska komma ihåg att de allra flesta unga i vår kommun har, poängterar Päivi Malmsten, sektorschef för utbildning, kultur och fritid.

– Det förebyggande arbetet är oerhört viktigt för alla barn och elever. Men vi behöver också ha fungerade strukturer och arbetssätt när särskilda insatser behövs kring en individ eller grupp. Där är vår samverkan både inom kommunen och med polisen en framgångsfaktor.

Samverkan mellan kommun och polis

Inom ramen för det som kallas SSPF – skola, socialtjänst, polis och fritid – har kommun och polis en etablerad samverkan kring barn och unga i riskzon för utanförskap, droger och kriminalitet. I arbetet ingår exempelvis rektorer, elevhälsa, fältgrupp, fritidsledare och familjebehandlare.

– Det är en styrka och gör att vi kan sätta in rätt insatser i tid, menar Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten.

Vuxna som ser är avgörande

Utöver kommunens olika verksamheter för ungdomar, finns andra viktiga vuxna i barns och ungas liv.

– Som kommun kan vi göra jättemycket och lägga enorma resurser på att försöka finnas överallt, säger Lena Lager, sektorschef för socialtjänsten.

– Men vi behöver vara fler i detta. Vårdnadshavare, grannar, föreningsledare, butiksbiträden – alla som möter unga människor behöver också se och visa att vi bryr oss om dem. Och behöver du råd och stöd är du alltid välkommen att höra av dig till antingen skolan, fritidsverksamheten, fältare eller socialtjänstens familjestöd.

Insatser i kommunen för en trygg och drogfri miljö

Exempel:

  • Förebyggande arbete kring alkohol, narkotika, dopingpreparat, tobak och spelmissbruk genom skola och fritidsverksamheter, utifrån gemensamma riktlinjer för en drogfri miljö.
  • Stöd till föreningar som dagligen engagerar hundratals unga i kommunen.
  • Fältgrupp som finns på plats där ungdomarna är, både dag- och kvällstid.
  • En ny chatt, där unga kan prata med fältarna digitalt.
  • Under normala omständigheter finns öppen fritidsverksamhet på mötesplatserna Studio 11 och Studio 13 i Mölnlycke och Landvetter.
  • Information och stöd till vårdnadshavare och andra vuxna.
  • Omfattande områdesbevakning i hela kommunen, som bedrivs av bevakningsleverantör. Inför sommaren fokuseras denna bevakning mot strategiska platser för att motverka och förebygga brott och bidra till ökad trygghet.
  • På uppdrag av kommunstyrelsen pågår ett omfattande arbete med att projektera och installera kamerabevakning på utvalda platser runt om i kommunen. Polisens och kommunens gemensamma lägesbild ligger till grund för denna planering.

Kontakt

Agnes Larsson
Koordinator SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid)
031-724 61 19 Länk till annan webbplats.
agnes.larsson@harryda.se