Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
4 maj 2018
Lyssna

Folkhälsoenkäten "Hälsa på lika villkor"

Västra Götalandsregionen har skickat ut 75 000 enkäter för att få en bild av befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Resultatet blir ett viktigt underlag för planering av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa i Härryda och i regionen.

Folkhälsomyndigheten gör vartannat år en nationell enkätundersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor; ”Hälsa på lika villkor”. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur befolkningen mår och att följa förändringar över tid. Västra Götalandsregionen deltar vissa år med ett utökat urval för att få underlag för planering av folkhälsoinsatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Senast det gjordes var 2015.

- Undersökningen ger möjlighet att jämföra levnadsvanor, hälsa och livsvillkor mellan olika geografiska områden, mellan åldrar, kön, födelseland etc. Resultatet visar hur behoven ser ut i Härryda och vad vi behöver prioritera i våra folkhälsoinsatser, säger Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare Folkhälsa i Härryda kommun. Kunskapen är viktigt både får oss i kommunen men också för Västra Götalandsregionen som styr över resurserna för hälso- och sjukvården. Jag hoppas därför att många Härrydabor tar sig tid att svara så att undersökningen ger ett tillförlitligt underlag för planering och prioritering av folkhälsoinsatser. Västra Götalandsregionen önskar få in ditt svar senast 13 juni.

Här finner du mer information om folkhälsoenkäten.länk till annan webbplats

Kontakt

Ulrika Aebeloe, utvecklingsledare Folkhälsa
031 724 61 27
ulrika.aebeloe@harryda.se