Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
25 april 2017
Lyssna

Servicen till företagen i regionen förbättras

Bit för bit förbättras kommunernas service till företagen i Göteborgsregionen. Sedan 2009 har Nöjd-Kund-Index klättrat från 62 till 68. Men det ligger fortfarande något under snittet för riket. Härryda kommun ökar till 69.

Närmare 3 000 företag i Göteborgsregionen har gett sina synpunkter på kommunernas service till näringslivet i den senaste Öppna jämförelser: företagsklimat. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet i de tretton medlemskommunerna i regionen.

Insikt 2016 är den femte undersökningen som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomfört över hela landet. Sedan den första mätningen 2009 har kundnöjdheten i Göteborgsregionens 13 kommuner ökat för varje mätning, från ett Nöjd-Kund Index (NKI) på 62 år 2009 till ett index på 68 i Insikt 2016.

– Resultatet är glädjande och visar tydligt att företagsklimatet i Göteborgsregionen förbättras. Snabbare och effektivare service underlättar mycket för företagen i regionen. Kommunerna i Göteborgsregionen har tagit frågan på allvar under senare år och nu börjar vi se tydliga resultat av ett omfattande förbättringsarbete som pågått under lång tid och involverat många tjänstemän, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Härryda ökar i årets mätning
Härryda kommun har ökat med fyra enheter från förra mätningen och hamnar i år på 69.
- Insikt mäter de faktiska kontakterna som företagarna har haft med ett antal funktioner på kommunen och det är mycket glädjande att vi förbättrar vårt resultat, säger Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun. Genom att mäta, följa upp och förbättra skapar vi förutsättningar för ett ännu starkare företagsklimat i kommunen.


Göteborgsregionens samlade NKI-index på 68 ligger två enheter under riksgenomsnittets 70. Göteborgs kommun ligger med ett index på 69 en enhet bättre än regionens snitt. Bäst mätresultat i regionen har Öckerö på 79 men antalet svar var inte tillräckligt många för att kommunens NKI ska räknas in i SKL:s totala rankingsammanställning.

Ale ligger tvåa med ett index på 74 följt av Stenungsund och Mölndal på 73. Störst förbättring sedan förra mätningen står Tjörn för med en ökning på 12 enheter till 72. Ale och Lerum har ökat med 11 enheter till 74 respektive 72. Lägst index i regionen har Alingsås som backat från 62 till 60.

Undersökningen mäter den del av företagsklimatet som handlar om kommunal service till företagen inom fem verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar – brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

Inom varje område har det ställts frågor kring sex kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna har ställts till företagare som någon gång under det senaste året varit i kontakt med sin kommun.

– Även om företagsklimatet nu förbättras i regionen finns det mycket kvar att göra. Jakten på att bli bästa storstadsregion fortsätter med en workshop med politiker och tjänstemän från de 13 kommunerna i regionen då vi diskuterar vilka ytterligare insatser som krävs och hur vi tillsammans når målet, säger Anna-Lena Johansson, ansvarig för regional samordning på Business Region Göteborg.


Om undersökningen:
Insikt bygger på analysmodellen nöjd kund-index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom områdena. I Göteborgsregionen utgörs underlaget av 2 867 enkätsvar från privata företag (svarsfrekvens 40 procent). Undersökningen utfördes av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattade 147 kommuner. Hela undersökningen finns att ladda ner på skl.se


Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef
031-724 63 06
fredrik.olsson@harryda.se

Henrik Einarsson, etableringschef, Business Region Göteborg
0704-41 24 19
henrik.einarsson@businessregion.se