Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
21 oktober 2019
Lyssna

Så ska Härryda bli bästa näringslivskommun

Kommunfullmäktige klubbade den 17 oktober igenom ett nytt näringlivsstrategiskt program för Härryda kommun 2019-2035. Inriktningen i den politiska majoritetens program är tydlig: vi ska vara Sveriges bästa näringslivskommun – där näringslivet bidrar till en fungerande välfärd, nu och i framtiden.

– Det är i välfungerande och lönsamma företag som intäkterna till välfärden skapas och det kommer behövas närmsta åren, menar kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M).

Programmet är framtaget för att möta näringslivets förväntningar på markberedskap, infrastruktur och andra viktiga områden som påverkar företagandet i kommunen. Men också skapa möjligheter för näringslivet inom områden där kommunen tidigare varit enda aktör.

– Med det här programmet har vi beslutat om en tydlig riktning för att ta fram ytor för näringslivsetableringar och möjliggöra för fler entreprenader, säger Per Vorberg. Vi ska fortsätta att ligga i framkant när det gäller nya sätt att arbeta för att öka attraktionskraften för näringslivet, bland annat genom att ge fler aktörer möjlighet att etablera sig inom välfärdsområdet.

Näringslivsfrågorna i topp

Fredrik Olsson, näringslivschef i Härryda kommun tycker att det är inspirerande att arbeta i en region och kommun som tydligt visar att företag och företagande är viktigt:

– Vi har en bra handlingsplan för hur vi arbetar idag. Med det nya näringslivsstrategiska programmet får vi ännu större möjligheter att skapa goda förutsättningar för företagen i kommunen.

Det finns ett brett engagemang för näringslivsfrågorna i Härryda kommun. Till kommunfullmäktige 17 oktober hade socialdemokratierna och miljöpartiet lämnat in egna varianter på programmet för näringslivsutvecklingen. Men beslutet blev alltså i enlighet med det förslag som utarbetats av förvaltningen och som godkänts av kommunstyrelsen innan behandlingen i kommunfullmäktige.

Näringslivsstrategiska programmet i korthet

Härryda kommuns näringslivsstrategiska program tar utgångspunkt i det program som Göteborgs Stad tagit fram tillsammans med GR (Göteborgsregionen) och BRG (Business Region Göteborg). Programmet beskriver hur kommunen ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt, både mot lokala mål och som en viktig part i Göteborgsregionen.
Strategierna handlar om hur Härryda kommun ska skapa attraktionskraft, innovationskraft, Sveriges bästa företagsklimat, kompetensförsörjning, fungerande infrastruktur och verksamhetsmark i rätt lägen. Några områden där Härryda kommuns program tar sticker ut jämfört med Göteborgs Stad är:
- införande av utmaningsrätt;
- ökad konkurrensutsättning och tillämpning av LOV (lagen om valfrihet);
- ökad andel intraprenader;
- exploatörsdrivna detaljplaneprocesser.

Näringslivsstrategiskt program för Härryda kommun 2019-2035PDF

Kontakt

Fredrik Olsson, näringslivschef
031-724 63 06länk till annan webbplats
fredrik.olsson@harryda.se