Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
20 juni 2017
Lyssna

Trafikverket informerade om en ny möjlig utformning av järnvägen

På måndagen var representanter från Trafikverket inbjudna av Härryda kommun för att informera om en ny möjlig utformning av järnvägen mellan Göteborg och Borås. Nu kan du lyssna på en ljudupptagning från mötet.

Håkan Wennerström inledde med att presentera innehållet i regeringens direktiv inför Trafikverkets nationella plan för transportsystem 2018-2029. I direktivet anges att Trafikverket under planperioden ska börja bygga sträckorna Lund-Hässleholm och Ostlänken mellan Järna-Linköping. I övrigt ska höghastighetsbanan byggas i takt med att ekonomin tillåter. Sträckan Göteborg-Borås är inte omnämnd i direktivet. Senast 31 augusti ska Trafikverket presentera sitt förslag till ny nationell transportplan. Våren 2018 väntas regeringen ta beslut om ny nationell transportplan.

Nu diskuteras en ny möjlig utformning av järnvägen mellan Göteborg och Borås. Diskussionerna förs mellan Trafikverket, Sverigeförhandlingen, Västra Götalandsregionen, berörda kommuner och Swedavia. Det man tittar på är att i ett första steg bygga järnväg för snabba regionaltåg och samtidigt förbereda för höghastighetsjärnväg. Det diskuteras att i ett första skede bygga en dubbelspårig järnväg på sträckan Göteborg-Borås med spår in till regionala stationer, som sedan kan byggas ut med förbifarter för höghastighetståg.

Efter presentationen fanns det möjlighet att ställa frågor. Nedan hittar du en länk till ljudupptagningen. I september eller oktober planeras ett nytt informationstillfälle.

Arbetet med Mölnlycke stationsområde

I avvaktan på att Trafikverket presenterar sitt förslag till ny nationell plan för 2018-2029 har Härryda kommun pausat arbetet med detaljplanen för Mölnlycke stationsområde. Det innebär att det sannolikt inte blir ett formellt samråd hösten 2017. Ett flertal utredningar har gjorts inom ramarna för detaljplanen, bland annat bullerutredning, geoteknisk utredning och social konsekvensbeskrivning. Arbete pågår med att sammanställa dessa och kommer att offentliggöras i höst. Även om förutsättningarna för Mölnlycke stationsområde ändras, utgör utredningarna ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med utvecklingen av Mölnlycke centrum. Förvaltningen och sektorn för samhällsbyggnad har i uppdrag att ta fram en stadsbyggnadsstudie för Mölnlycke centrum.

Lyssna på mötet

Klicka här för att lyssna på en ljudupptagning från mötet och frågestunden.

Moderator är Karin Klingenstjerna. Från Trafikverket hörs Håkan Wennerström, direktör i Trafikverket Region Väst och Sara Distner, projektchef Göteborg-Borås. Från Härryda kommun hörs kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg (M) och Mats Werner (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Länkar

Sverigeförhandlingen: Ny möjlig utformning av järnväg Göteborg-Boråslänk till annan webbplats

Regeringens direktiv till ny nationell planlänk till annan webbplats

Trafikverkets webbplats om projektet Göteborg-Boråslänk till annan webbplats

Kontakt

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
031-724 63 20
per.vorberg@harryda.se

Mats Werner (S), kommunstyrelsens vice ordförande
031-724 63 13
mats.werner@harryda.se

Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef
031-724 62 85
hakan.jacobsson@harryda.se