14 januari 2022

Regionen bör se över zoner och priser i kollektivtrafiken

Foto: Hadar Holm

Foto: Hadar Holm

Västtrafiks nya zonindelning i kollektivtrafiken missgynnar Härryda och bör snarast ses över, anser kommunen.
På grund av pandemin har Västtrafik skjutit upp en planerad utvärdering av dagens system för kollektivresor. Nu uppmanas regionen att tänka om.

Regionens kollektivtrafiknämnd bör snarast se över
den nya uppdelningen av zoner och priser i kollektivtrafiken, anser Härryda kommun i en skrivelse som kommunstyrelsen enigt ställde sig bakom på torsdagens sammanträde.

Enkelbiljetter mycket dyrare

Hösten 2020 införde Västtrafik dagens system med färre zoner och ändrade taxor bland annat med syftet att göra kollektivresandet enklare. Men de nya zonerna har fått negativa konsekvenser för kollektivtrafikresenärer och företag i Härryda eftersom de framför allt påverkar priserna kraftigt på kollektivresor mellan zonerna, anser kommunen.

Härryda är placerad i priszon B medan de mest tillresta grannkommunerna Göteborg, Mölndal och Partille finns i zon A. Störst prisskillnad har den nya zonindelningen inneburit för invånare och verksamheter nära kommungränsen till zon A. Som exempel kostar en enkelresa på 15 minuter för vuxen 70 kronor från Mölnlycke till centrala Göteborg.

”Det framstår som att Härrydas placering i zon B inte överensstämmer vare sig med samutnyttjandet av samhällsfunktioner, resmönster eller resmöjligheter vilket riskerar att hämma utvecklingen av kollektivtrafikresandet.”, skriver kommunen till kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen.

Utvärdering framflyttad

Enligt Västtrafik var en utvärdering av resor med den nya zonindelningen planerad till hösten 2021. Men risken för missvisande resestatistik på grund av ett generellt minskat kollektivresande under pandemin, gör att bolaget valt att skjuta fram utvärderingen.

Kommunstyrelsen anser att en utvärdering inte kan vänta längre och ställde sig bakom skrivelsen till regionens kollektivtrafiknämnd.

Uppmaning till kollektivtrafiknämnden gällande översyn av Västtrafiks zonindelning och taxor Länk till annan webbplats.