13 maj 2022

Planer för bostäder i Slamby och logistikpark i Gökskulla

Kommunstyrelsen godkände start av två exploatörsdrivna detaljplaner. I den ena norr om Bårhultsmotet utreds ett område för logistik och verksamhetslokaler. Den andra planen ska undersöka om det går att bygga 450 bostäder i Slamby vid Landvettersjön.

Kommunstyrelsen sa ja till exploatören Gökskulla Utveckling AB (bildat av fastighetsbolagen Balder och Nextstep Group) att starta en ny detaljplan för ett stort område för verksamheter, logistik och ett 60-tal nya bostäder i nordvästra Härryda kommun. Området ligger strax ovanför och öster om Renovas anläggning i Fläskebo och på båda sidor om Partillevägen, väg 535.

Detaljplanens storlek och placeringen ska utredas vidare. En del av området är utpekad som värdefull för natur och friluftsliv och utgör en så kallad grön kil mellan tätorter i Göteborgsregionen.

Kommunstyrelsen var inte enig om beslutet. S, SD och MP reserverade sig.

Plan för nya bostäder i Slamby i Landvetter

Kommunstyrelsen godkände även starten av en ny detaljplan i Slamby utmed Landvettersjöns norra strand. Planen föreslår 350 lägenheter och 100 småhus, och en eventuell förskola eller vårdboende. Detaljplanen drivs av exploatören RZ MF i Slamby AB.

En jordbruksfastighet som har ridverksamheten Ponnylyckan ligger i det föreslagna planområdet. Bostadsvolymer och placering ska utredas vidare.

Kommunstyrelsen var inte enig. S, SD och MP reserverade sig mot beslutet.

Fler beslut från kommunstyrelsens sammanträde:
Protokoll och handlingar 5 maj 2022