Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
14 december 2020

Nytt kommunalt bolag för vatten, avlopp och avfall

Från och med 1 januari 2021 kommer vatten, avlopp och avfall i Härryda kommun att skötas av ett nytt, helägt kommunalt bolag – Härryda Vatten och Avfall AB. Syftet är att bolagiseringen ska ge ännu bättre förutsättningar för utveckling och utbyggnad av vatten- och avfallshantering för en växande kommun.

Dike med vattenledningar som grävs ned längs med bilväg.

Överföringsledningar för dricksvatten och spillvatten mellan Landvetter och Hindås.

Kommunfullmäktige fastställde den 10 december detaljerna kring det nya bolaget Härryda Vatten och Avfall AB och godkände den tillträdande bolagsstyrelsen. Formell verksamhetsstart för bolaget är 1 januari 2021.

Lyft för viktiga infrastrukturfrågor

Härryda kommun växer. Antalet invånare och företag ökar stadigt, vilket också är en tydlig målsättning för kommunen. Tillgång på kommunalt dricksvatten och välfungerande avlopps- och avfallshantering är avgörande för att kommunen ska kunna fortsätta växa och nya områden bebyggas.

– Med det nya bolaget ser vi att vi kommer att kunna sätta ett större fokus på de här viktiga infrastrukturfrågorna, säger Bengt Johansson (M), tillträdande styrelseordförande för Härryda Vatten och Avfall AB.

– Det blir en närmare styrning, där vi som sitter i styrelsen får bättre möjlighet att förstå, verka för och följa upp vatten- och avfallsfrågorna.

Ingen skillnad i kundupplevelse

Bolagiseringen av vatten och avfall är inget som direkt ska märkas hos dig som kund. Nya kontaktuppgifter och fakturauppgifter för bolaget kommer att kommuniceras i god tid.

– Eftersom syftet med bolagiseringen handlar om att säkra upp den långsiktiga utvecklingen och inte om en direkt verksamhetsförändring, är vår ambition nu att övergången ska ske så obemärkt och smidigt som möjligt för kunderna, menar Jessica Sténhoff, verksamhetschef för de berörda verksamheterna i Härryda kommun.

– Men självklart tror vi att vi alltid kan bli bättre och att det här blir en möjlighet att utveckla servicen på sikt.

Inga taxehöjningar är kopplade till bolagiseringen.

FAKTA Härryda Vatten och Avfall AB

Verksamhetsstart för det kommunala bolaget Härryda Vatten och Avfall AB är den 1 januari 2021.

Övergången till bolaget berör de verksamheter som sörjer för kommunalt dricksvatten, avlopp och avfallshantering. Verksamheterna är till hundra procent taxefinansierade, via intäkter från kunder.

Ny styrelse blir:

  • Ordförande – Bengt Johansson (M)
  • Vice ordförande – Roland Jonsson (MP)
  • Håkan Söderström (M)
  • Hans Jakobsson (C)
  • Martin Tengfjord (SP)
  • Oskar Sköld (S)
  • Vakant (SD), väljs nästa möte

Bolagsstyrelsen utser verkställande direktör (vd) för bolaget i början av 2021. Jessica Sténhoff, verksamhetschef för vatten och avfall, är till dess tillförordnad vd.

Medarbetare inom vatten- och avfallsverksamheterna har alla fått förfrågan om att följa med till det nya bolaget och har fram till den 16 december på sig att svara. Den som eventuellt inte vill följa med, erbjuds matchning mot annan tjänst inom kommunen.

Kontakt

Bengt Johansson
ordförande i styrelsen för Härryda Vatten och Avfall AB från 1 januari 2021
bengt.e.johansson@politiker.harryda.se
0709-63 49 20

Jessica Sténhoff
verksamhetschef vatten och avfall samt tillförordnad vd för Härryda Vatten och Avfall AB
jessica.stenhoff@harryda.se
031-724 63 74