Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
13 december 2019
Lyssna

Nu har vi en vision:
Härryda – här vågar vi!

Kommunfullmäktige har nu antagit en vision för Härryda kommun. Visionen pekar ut riktningen för kommunens utveckling och ska finnas med som grund för politikernas och förvaltningens prioriteringar och beslut framöver.

Såhär lyder kommunens vision:

Härryda – här vågar vi!

I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer.
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft.

Roger Nordman (M) är ordförande i kommunfullmäktige:
– Det känns fantastiskt bra att ha den här framåtriktade och inspirerande visionen på plats. Den belyser hur vi som kommunal organisation är till för medborgarna. Vi ska möjliggöra för människor och företag att nå sin fulla potential och det gör vi genom att våga.

En vision med bred förankring

Under arbetet med att ta fram visionen var det många som tog chansen och tyckte till om hur de vill se Härryda kommun i framtiden. Politiker från kommunfullmäktiges beredning åkte under våren runt i kommunen och pratade med äldre och yngre, föreningar, företagare och boende på olika orter. Man besökte skolor, äldreboenden och bjöd in till särskilda dialogträffar. På bibliotek och kommunhus fanns förslagslådor, där det gick att lämna in sina idéer. Inte minst kom det in en mängd tankar på digital väg. Det insamlade materialet bearbetades under hösten, för att till slut landa i det förslag som nu antagits av kommunfullmäktige.

– Vi ville ha en vision som speglar kommuninvånarnas syn på vad som är viktigt, säger Håkan Eriksson (KD), ordförande i beredningen. Över hälften av det underlag vi fick in kommer från barn och unga – det är ju de som är mest berörda av hur kommunen utvecklas.

Håkan Eriksson med Hulebäckselever som tycker till om kommunen. Samtycke finns.

Håkan Eriksson med Hulebäckselever som tycker till om kommunen.

Visionen en del av kommunens styrning

– Det kan vara viktigt att poängtera att den här visionen inte är någon ”slogan” för kommunen, menar Roger Nordman. Den är en del av organisationens formella styrning och kommer att vara det riktmärke som våra politiska mål tar sikte på.

Styrningen mot en vision ska ge en långsiktighet i kommunens arbete. Beslutet om att ta fram en vision för Härryda kommun togs av kommunfullmäktige för ett år sedan, i samband med antagandet av en ny styrmodell för kommunen.

Så säger kommunalråden om visionen:

– Jag tycker beredningen och förvaltningen tillsammans med medborgare tagit fram en bra, positiv och framåtsyftande vision som kommer hjälpa oss i styrning och ledning för att göra Härryda kommun ännu bättre! säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Det är skönt att vi har en vision på plats. En vision som vi arbetat fram tillsammans och i stor politisk enighet, med utgångspunkten ”det bästa för Härryda kommuns invånare", säger Patrik Linde (S), kommunalråd och kommunstyrelsens 2: e vice ordförande.

– Min förhoppning är att visionen och ledorden fungerar som inspiration och sammanhållande riktning för både politik och förvaltning, säger Maria Kornevik Jakobsson (C), kommunalråd.

Läs mer

Vår vision

Kontakt

Roger Nordman (M)
Ordförande i kommunfullmäktige
roger.nordman@politiker.harryda.se

Håkan Eriksson (KD)
Ordförande i beredningen för framtidens välfärd och samhällsutveckling
0707-42 64 03
hakan.eriksson@politiker.harryda.se