Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
21 april 2017

Många idéer kring överdäckning i Landvetter

En överdäckning av R40 var ämnet för kvällen på kommundelsdialogen i Landvetter. Alla på plats tyckte att en överdäckning var en bra idé - men hade olika idéer om hur en sådan skulle kunna utformas.

Skanska har på eget initiativ gjort en grovutredning kring en överdäckning av motorvägen i höjd med Landvetter centrum. De har räknat på en överdäckning från Landvetterbron till cykelbron, och tagit fram två olika scenarier: ett som bygger på att man huvudsakligen bygger bostäder ovanpå överdäckningen - och ett där man fokuserar mer på handel och service.

– Inget är beslutat än kring en överdäckning, det här ska ses som ett första steg där vi börjar prata om detta, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Härryda kommun.

Två olika alternativ

Skanskas första alternativ, med 79 procent bostads- och hyresrätter, skulle enligt Skanskas preliminära beräkningar kosta Härryda kommun cirka 500 miljoner kronor. Det andra, där hälften av ytan upptas av handel och service och resten av bostäder och boende för äldre, skulle kosta cirka 120 miljoner kronor.

Utifrån dessa två scenarier, och med hjälp av flygbilder över Landvetter, tog kvällens gruppdiskussioner vid. I flera av grupperna tyckte man att Skanskas överdäckning var för kort, och ville däcka över en längre sträcka även om detta också skulle medföra betydligt högre byggkostnader.

Buller och bygga ihop Landvetter

Flera av grupperna tyckte att bullerproblematiken är den viktigaste anledningen till att bygga en överdäckning, medan andra tyckte precis tvärtom: att det viktigaste med en överdäckning är att bygga ihop Landvetter snarare än att få bort bullret.

Någon frågade sig om inte Trafikverket så småningom kommer att bygga ut riksväg 40 vid Landvetter med fler filer - och i så fall skulle kunna vara med och delfinansiera en överdäckning. Andra föreslog en betalstation som en del i finansieringen.

En av grupperna såg stora möjligheter att i samband med en eventuell överdäckning bygga om stora delar av Landvetter centrum, och kanske nyttja marken där Landvetterskolan i dag ligger för att skapa ett mer attraktivt centrum med nya typer av verksamheter och byggnader. Även att bygga grönområden och cykelvägar ovanpå överdäckningen lyftas fram.

En längre sammanställning av synpunkterna och idéerna som kom fram i samband med kommundelsdialogen i Landvetterskolan dyker upp på harryda.se inom kort.

Läs mer om kommundelsdialoger

Kontakt

Emelie Ivarsson
Beredningssekreterare
031-724 61 58
emelie.ivarsson@harryda.se