30 maj 2022

Kommunstyrelsen i juni: resultat från medborgardialog och yttrande om höghastighetsbana

Foto: Erik Kaiser, Mostphotos

I veckan sammanträder både välfärdsnämnden och kommunstyrelsen. Några ärenden som behandlas i kommunstyrelsen är en övergripande plan för utveckling av Mölnlycke centrum, yttranden om en höghastighetsbana och utvärdering av kommunens krisledningsarbete under coronapandemin.

Kommunstyrelsens ärenden i urval:

 • Strukturplan för del av Mölnlycke centrum
  På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen tagit fram en strukturplan för Mölnlycke centrum. Uppdraget redovisas för kommunstyrelsen. Strukturplanen tar ett helhetsgrepp på utvecklingen av Mölnlyckes centrala delar och ska vara ett beslutsunderlag för kommande bostadsplanering. Enligt strukturplanen är det möjligt att förtäta centrum med cirka 400–500 nya bostäder .
 • Förslag till yttrande för pendlingstrafik och mot höghastighetståg
  Härryda kommun har fått får möjlighet att yttra sig över två olika delar i Trafikverkets planerade höghastighetsjärnväg genom kommunen. Kommunen ställer sig i yttrandena negativ till såväl höghastighetsbanan i sig som till Trafikverkets olika förslag på nybyggnad av järnväg för höghastighetståg i kommunen. Anledningen är att höghastighetståg inte anses ge kommun och region tillräcklig nytta. Kommunstyrelsen föreslås anta förvaltningens förslag till yttranden som sina egna.
 • Redovisning av genomförd medborgardialog om parkutveckling runt Massetjärn i Mölnlycke
  Hösten 2021 genomförde kommunen en medborgardialog om utvecklingen av området vid Massetjärn. Den redovisas nu för kommunstyrelsen. Dialogen gjordes bland annat genom en digital enkät i appen Mitt Härryda. Totalt kom närmare 250 förslag och synpunkter in. Förvaltningen har sammanställt alla förslag och tagit fram möjliga inriktningar och idéer för att utveckla Massetjärnsområdet.
 • Presentation av utvärdering av kommunens krisledningsarbete under coronapandemin
  En robust organisationsstruktur, en väl fungerande krisledning och kompetens och engagemang hos chefer och medarbetare. Det är delar som lyfts som huvudförklaringar till att kommunen lyckats väl med arbetet under pandemin. På uppdrag av kommunstyrelsen har förvaltningen tagit hjälp av forskningsinstitutet Kommunforskning i Västsverige (KFi) för att utvärdera kommunens krisledningsarbete under coronapandemin. Inför sammanträdet den 2 juni har kommunstyrelsen fått ta del av KFi:s rapport från utvärderingen.

Ärendelista och handlingar inför de båda nämndernas sammanträden

Alla ärenden och handlingar hittar du på kommunens webbplats. Kommunstyrelsens och välfärdsnämndens sammanträden är inte offentliga. Däremot kan du ta del av protokoll, som publiceras på kommunens webbplats cirka en vecka efter respektive sammanträde.

Ärenden på kommunstyrelsens sammanträde 2 juni 2022

Välfärdsnämnden har sammanträde den 1 juni.
Ärenden på välfärdsnämndens sammanträde 1 juni 2022

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträden 2022

Välfärdsnämndens sammanträden 2022

Så fungerar Härryda kommun

Så kan du påverka: dialog och synpunkter

Kontakt

Matilda Johansson
kommunsekreterare för kommunstyrelsen
031-724 87 59
Länk till annan webbplats.
matilda.johansson@harryda.se