Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
5 oktober 2021

Härryda kommun på plats sex bland landets kommuner utifrån Agenda 2030

Barn och senior man tittar på ett ombunksblad med förstoringsglas.

"Här har människor och företag möjlighet att växa och blomstra" - ur Härryda kommuns vision. Foto: Anna Sigvardsson

Härryda placerar sig i år på sjätte plats totalt i en ranking av hur Sveriges kommuner ligger till utifrån Agenda 2030. Rankingen som presenteras av tidningen Dagens Samhälle visar också att Härryda hamnar på plats fyra bland alla storstadskommuner.

I Härryda kommun finns goda livsvillkor och kommunen har också ett fördelaktigt geografiskt läge och goda ekonomiska förutsättningar. Det visar sig tydligt i en ranking som mäter hur alla Sveriges kommuner förhåller sig till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

– Det här resultatet visar att vi har en stark utveckling i Härryda kommun och goda möjligheter att verka för ett hållbart samhälle. Det är ett resultat vi är stolta över, säger Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande.

Goda förutsättningar i Härryda kommun

I Härryda kommun finns goda förutsättningar för livskvalitet, god utbildning, trygghet och delaktighet. Invånares självskattade hälsa ligger högt och medellivslängden för kvinnor är bland de högsta i landet. Rankingen visar att skolorna i Härryda kommun står sig bra i en nationell jämförelse. Andelen förstagångsväljare som röstade i senaste valet till kommunfullmäktige är bland de högsta i landet. Antal anmälda våldsbrott i Härryda kommun är få och tilliten till andra är hög.

Även utifrån ett ekonomiskt perspektiv har kommunen goda förutsättningar med ett livaktigt näringsliv, en sysselsättningsgrad bland de högsta i landet och stark kommunal ekonomi. Endast två andra kommuner i Sverige har färre barn än Härryda kommun som lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Få är långtidsarbetslösa, även om siffran har ökat något under 2020. Andelen föräldrapenningdagar som tas ut av män i Härryda kommun är bland de högsta i landet, lite drygt en tredjedel av dagarna tas ut av män.

Viktiga utvecklingsområden

Rankingen belyser också viktiga utvecklingsområden, bland annat i jämförelser mellan kvinnor och män. Andelen långtidssjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa är bland de högsta i landet. Framförallt är det kvinnor som drabbas. Inom skolan syns tendenser på att pojkar halkar efter flickor. En fjärdedel av invånarna, framförallt kvinnor, uppger att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam. I Härryda kommun tjänar män 21 procent mer än kvinnor, vilket är ett något större lönegap än i andra kommuner.

Mängden utsläpp av växthusgaser per invånare ligger lågt i Härryda kommun i jämförelse med resten av landet. Transporter utgör dock den enskilt största utsläppskällan i Härryda kommun och inom den kategorin ligger Härryda bland den fjärdedel av kommunerna som har högst utsläpp. Andelen skyddad natur i Härryda kommun ligger klart under snittet för riket och har legat på en oförändrad nivå de senaste sex åren.

Mer om nuläget i kommunen:

Folkhälsa och levnadsförhållanden

Miljöredovisning

Så gjordes rankingen

Rankingen baseras på nationella nyckeltal som tagits fram för att följa utvecklingen av hur kommuner förhåller sig till målsättningarna i Agenda 2030. Nyckeltalen är framtagna av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA och indelade utifrån de 17 globala mål som FN:s samtliga medlemsländer kommit överens om. Dagens Samhälle har viktat de nyckeltal som kommuner inte har rådighet över något lägre och jämfört kommunerna utifrån den kommunindelning som Sveriges kommuner och regioner, SKR utgår ifrån.

Jämföraren i Kolada – RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser Länk till annan webbplats.

Läs mer

Hållbar utveckling – Agenda 2030 i Härryda kommun

Kontakt

Amanda Östman
utvecklingsledare hållbar utveckling
031-724 88 43
amanda.ostman@harryda.se