26 april 2022

Godkänd krisberedskap i Härryda kommun

Härryda kommun genomför ett strukturerat arbete med krisberedskap, känner till sina risker och sårbarheter och har därmed en bra grund att utgå ifrån i det fortsatta arbetet. Det skriver länsstyrelsen i sitt beslut efter att ha följt upp kommunens krisberedskapsarbete.

– Jag känner mig trygg med krisberedskapsarbetet i vår kommun, menar Peter Lönn, kommundirektör. Det är bra att få ett kvitto från en oberoende part, på att det vi gör är rätt och tillräckligt. Länsstyrelsens omdöme kommer i en tid då det känns extra viktigt att vi har koll på att våra samhällsviktiga verksamheter kan fungera också vid en större kris.

Lagkrav på arbete med beredskapsfrågor

Intresset kring kommuners beredskap för kris och samhällsstörningar har ökat och fått ett större medialt fokus med anledning av såväl pandemin som kriget i Ukraina. Men Sveriges kommuner har ständigt ett krav på sig att arbeta med beredskapsfrågor, utifrån lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, förkortad LEH. I Länsstyrelsens bedömning går att läsa att Härryda kommun uppfyller kraven enligt LEH. Några punkter som lyfts är att kommunen har:

  • redovisat en risk- och sårbarhetsanalys till Länsstyrelsen enligt de nu gällande föreskrifterna (MSBFS 2015:5).
  • genomfört åtgärder som stärkt kommunens förmåga att hantera samhällsstörningar.
  • samarbete med Swedavia, Landvetter flygplats, som är en samhällsviktig aktör i kommunens geografiska område.
  • en egen TIB-funktion (tjänsteperson i beredskap) i förvaltningen, vilket länsstyrelsen ser positivt på.
  • deltagit vid samtliga kvartalsvisa regionala samverkansövningar som länsstyrelsen anordnat.
  • påbörjat arbetet utefter den nationella överenskommelsen om civilt försvar.

Länsstyrelsen har i uppdrag att följa upp kommunernas tillämpning av LEH och hur kommunen arbetar med aktuella överenskommelser mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Läs mer

Krisberedskap i Härryda kommun

Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap – regeringen.se Länk till annan webbplats.

MSB om krisberedskap och civilt försvar Länk till annan webbplats.

Kontakt

Per Mood, säkerhetschef
per.mood@harryda.se
031-724 63 17

Kontaktcenter
kommun@harryda.se
031-724 61 00