Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
4 juni 2014

Gemensam plan för nytt stationsområde

Nyhet

Vad skulle en ny tågstation på den nya stambanan mellan Borås och Göteborg kunna innebära? Massor, om man frågar Bollebygd, Härryda och Marks kommuner. Tillsammans med FOJAB arkitekter har de tre kommunerna i bred politisk samsyn tagit fram en utvecklingsplan för vad ett stationssamhälle skulle innebära i form av satsningar på boende, infrastruktur, handel och kommunal service. På ett gemensamt fullmäktigemöte den 3 juni presenterades planen för första gången för alla tre kommuners fullmäktigeledamöter.

- Järnvägen är ett samhällsbyggnadsprojekt och inte ett trafikslagsprojekt eftersom järnvägen ger förutsättning att bygga ett hållbart samhälle för människor som i framtiden väljer att bosätta sig i regionen, säger Annette Eiserman-Wikström (M), kommunstyrelsens ordförande i Härryda.

Utvecklingsplanen tar fasta på de tre kommunernas befintliga kvaliteter och tillväxt i ett 25-års perspektiv. Ett nytt stationsläge mellan Bollebygd och Rävlanda möjliggör en befolkningsökning med ca 8-10 000 invånare och att de två orterna på sikt binds ihop. Här ska det finnas ett brett utbud av boenden, handel och kommunal service i strategiska lägen och en närhet till natur och rekreation. För att det ska bli möjligt krävs stora satsningar på klimatsmart infrastruktur i området. Det ska vara lätt att lämna på skola och dagis, ta tåget till jobbet och handla på vägen hem. Det ska också vara enkelt att byta trafikslag från buss eller bil till tåg, eller att kunna ta sig till och från stationen genom att cykla eller gå. Därför krävs satsningar på pendelparkeringar, vägar och gång- och cykelvägar. Fokus är att skapa förutsättningar för en fungerande och hållbar vardag.

80 procent väljer bilen idag

- Bra kommunikationer i ett område är en faktor som attraherar boende och stärker tillväxten. Den nya stationen för pendeltåg blir centrum i området och genom bättre vägar till samhällen som Hyssna, Hällingsjö och Hindås blir den en viktig knutpunkt för hela utvecklingsområdet, säger Annette Eiserman-Wikström (M).

Idag väljer 80 procent av invånarna i området bil i brist på attraktiva resealternativ. En av nyckelfrågorna är att skapa bra förbindelser för såväl bil, buss och cykel, till och från stationsområdet. En ny väg föreslås från Rävlanda och från Bollebygds centrum föreslås både en ny bilväg samt gång- och cykelväg, för att koppla samman båda orterna med det nya stationsområdet.

- Vi tar ett gemensamt grepp kring utvecklingen av hela det område som påverkas av en ny framtida tågstation mellan Bollebygd och Rävlanda och som kan bidra till den regionala utvecklingen. På detta sätt visar vi att vi är eniga inför kommande diskussioner med Trafikverket, säger Christer Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande i Bollebygd.

 

Kontakt

Härryda kommun
Annette Eiserman-Wikström (M), vice ordförande kommunstyrelsen,

Mats Werner (S), vice ordförande kommunstyrelsen,
tfn 031-724 63 13
Karina Djurner, kommundirektör,

Bollebygds kommun Christer Johansson (m), ordförande kommunstyrelsen,
tfn: 033-23 13 07
Peter Rosholm (s), vice ordförande kommunstyrelsen,
tfn: 033-23 13 06
Anders Einarsson, kommunchef, tfn: 033-23 13 01

Marks kommun
Margareta Lövgren (M), ordförande kommunstyrelsen,
tfn 0320-21 70 12
Lisa Dahlberg (S), vice ordförande kommunstyrelsen,
tfn 0320-21 70 09
Haleh Lindqvist, kommunchef,
tfn 0320-21 70 11