Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
4 september 2019
Lyssna

Detta händer just nu i frågan om Internationella engelska skolan och Högadalsskolan

Det finns många frågor och funderingar kring planerna för en eventuell etablering av Internationella engelska skolan (IES) i Härryda kommun, genom byggnation på Högadalsskolans fastighet. Alla svar finns inte ännu men här är en bild av nuläget och det som sker närmast i processen.

Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en avsiktsförklaring för att Internationella engelska skolan (IES) ska etablera sig i kommunen, genom att låta IES och byggherren Skanska AB bygga på Högadalsskolans fastighet.

Bakgrunden till kommunstyrelsens beslut är att kommunen är i behov av att bygga nya skolor och att den politiska majoriteten vill bredda utbudet med fler skolalternativ och andra utförare än kommunen.

– Vi har högt ställda mål om att kommunen ska ha Sveriges bästa grundskolor. Vi vill också se ökad valfrihet och fler olika utförare i kommunen. Att nu pröva möjligheten för Internationella engelska skolan att etablera sig i kommunen är ett steg i den riktningen. Skolor med internationell profil är också något som efterfrågas bland företag i kommunen, säger Per Vorberg (M) kommunstyrelsens ordförande.

Vad betyder då uppdraget som kommunstyrelsen gett till förvaltningen?

En avsiktsförklaring innebär att de ingående parterna uttrycker sin vilja i ett avtal, att jobba för ett gemensamt mål. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram förslag till en sådan avsiktsförklaring.

– Just nu tittar vi på hur en avsiktsförklaring kan se ut, säger Peter Lönn, kommundirektör. Den lägger vi sedan fram till kommunstyrelsen att ta ställning till. Efter det behöver vi fortsätta att undersöka en mängd olika aspekter kring en eventuell byggnation.
– Vi får just nu väldigt många frågor, men på flera av dem har vi ännu inte svaren utan mycket kommer att framkomma under det arbete vi har framför oss.

Vad händer nu?

Under arbetet framåt kommer både förvaltning och politiker att föra samtal med olika grupper – verksamheter, berörda vårdnadshavare och andra intressenter. Några möten är redan inbokade och fler kommer efter hand. Processen är fortfarande inte klar.
Ambitionen är att förslaget till avsiktsförklaring ska vara klart under september.

Hur ser tidsplanen ut framåt?

När avsiktsförklaring är på plats följer ytterligare utredningar och processer kring exempelvis byggnation, bygglov och andra grundläggande förutsättningar för att det ska vara möjligt att skapa en ny skola. Först därefter fattas beslut.
Internationella engelska skolan måste även söka och få tillstånd från Skolinspektionen för att få starta verksamhet i Härryda kommun.

En ny skola beräknas kunna starta tidigast höstterminen 2022.

Vad händer med de elever som går på nuvarande Högadalsskolan?

– Om det blir ett beslut om en ny skola på den föreslagna platsen påverkas förstås Högadalsskolans framtid, men exakt hur är en av de frågor som kommande utredningsarbete ska besvara. Oavsett vad beslutet blir är det alltid kommunens uppgift att se till att barnen har en bra lärmiljö och en trygg och säker skolgång, och det kommer vi att göra, säger Päivi Malmsten, sektorchef för utbildning och kultur.

Många frågor

I nuläget ställs också frågor om exempelvis säkerhet under byggtid, tillgång till skolgård, vad man som vårdnadshavare kommer ha för möjlighet att välja skola framöver och hur den pågående processen påverkar pedagoger och andra berörda medarbetare. Många av de här frågorna kan vi inte ännu inte ge svar på, men återkommer efter hand med mer information.

Kontakt

För frågor kring kommunstyrelsens beslut:
Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande
per.vorberg@politiker.harryda.se

För frågor om förvaltningens uppdrag och avsiktsförklaringen:
Peter Lönn, kommundirektör
peter.lonn@harryda.se

För frågor som rör verksamheten på Högadalsskolan:
Päivi Malmsten, sektorchef för utbildning och kultur
paivi.malmsten@harryda.se