Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
18 oktober 2017
Lyssna

Wallenstam förbereder för geotekniska undersökningar

Under oktober kommer fastighetsbolaget Wallenstam att börja ta ner träd i området för Mölnlycke fabriker. Arbetet är förenligt med gällande stadsplan, och syftet är att göra det möjligt för geotekniska undersökningar inför en framtida byggstart för det nya bostadsområdet Mölnlycke fabriker.

I gällande stadsplan från 1982 finns inga restriktioner för trädfällning oavsett storleken på trädet. I den detaljplan som antogs av kommunfullmäktige 19 juni i år, men som inte har vunnit laga kraft då den är överklagad, krävs det däremot marklov för att ta ner träd som är större än en meter i omkrets. Området som berörs omfattas inte av Länsstyrelsens generella trädfällningsförbud som gäller sedan 1966. I den gällande stadsplanen finns heller inga restriktioner för att göra geotekniska undersökningar. Wallenstam har ansökt om och fått beviljat marklov för trädfällning, men utifrån den gällande stadsplanen hade  Wallenstam inte behövt ansöka om marklov.

Arbetet med trädfällningen påbörjas under oktober och fortgår under hösten.

Ny skötselplan och riktlinjer för trädfällning

Härryda kommun kommer påbörja arbetet med att se över den
skötselplan som finns för Wendelsbergsparken, under förutsättning att
kommunstyrelsen tar beslut den 20 november. Kommunen ska även se över riktlinjerna för marklov för trädfällning.

Wallenstam har genom sitt digitala nyhetsbrev informerat sina
prenumeranter och verksamheter om nedtagningen av träd. Det finns också information på Wallenstams webbplats som du hittar på www.wallenstam.se/sv/projekt/molnlycke-fabrikerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplanen för Mölnlycke fabriker är överklagad till
mark- och miljödomstolen.

Kontakt

Håkan Jacobsson, samhällsbyggnadschef
031-724 61 00 (växel)
hakan.jacobsson@harryda.se