Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
16 januari 2018
Lyssna

Stort intresse för Wendelsbergsparken

Skötselplanen för Wendelsbergsparken ses över under 2018. Som ett led i arbetet har Mölnlyckebor fått berätta vilka värden de ser med parken, via en enkät. Och intresset för att tycka till var överraskande stort.

Emma Nevander är miljösamordnare i Härryda kommun och arbetar med uppdatering av skötselplanen. 

300 svar på enkäten- är det vad du hade väntat dig?
- Det är klart mer än väntat! Jag hade kanske hoppats på 100 svar. Det är roligt att området engagerar så mycket människor till att dela med sig av sina tankar och åsikter.

Kan du säga något som svaren som kommit in?
- Dammarna nämner nästan alla, liksom stora träd. Man uppskattar lugnet i området, närheten till centrum och elljusspåret. Det som efterfrågas är bättre skyltning och märkning av stigar, fler parkbänkar, grillplatser och att bygga upp vindskyddet igen. Vi har även fått lite nya idéer som utegym, hinderbana, hundrastgård och frisbeegolfbana.

Vad händer nu?
- Vi kommer att ta med de inkomna enkätsvaren i arbetet med den nya skötselplanen. I vår kommer vi ha ett förslag till ny skötselplan. Då bjuder vi in till ett informationsmöte för allmänheten där skötselplanen presenteras.

FAKTA
Wendelsbergsparken är ett värdefullt natur, kultur- och friluftsområde i centrala Mölnlycke. Här samsas ädellövskog med gamla grova ekar, bokar och dammar i en engelsk, romantisk landskapsstil. Parken anlades av gamla Mölnlycke fabrikers fabrikschef Bruno Wendel under åren 1860-1865.

2006 genomförde Härryda kommun naturvårdsprojektet Fokus Wendelsberg som syftade till att göra en inventering av parken med utgångspunkt från dammarna och spåren från 1800-talet. Arbetet utmynnade i en skötselplan för parken. I skötselplanen beskrivs parkens historia och natur- och kulturvärden. I planen beskrivs också hur parken ska utvecklas och skötas för att behålla parkens värden och den ursprungliga tanken med parken.

 

Kontakt

Emma Nevander, miljösamordnare
031-724 61 00 (växel)
emma.nevander@harryda.se