Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
18 oktober 2016
Lyssna

Så planerar vi för vårt nya samhälle Landvetter södra

Landvetter södra

För att minska bostadsbristen och dra nytta av Härryda kommuns strategiska läge mellan Göteborg och Borås planerar vi att bygga ett helt nytt hållbart samhälle med 10 000 bostäder söder om Landvetter: Landvetter södra. När vi planerar det nya samhället tittar vi bland annat på hur vi tar till vara områdets unika förutsättningar.

2012 antog kommunfullmäktige översiktsplanen. I översiktsplanen pekas området söder om Landvetter ut som vår kommuns stora utbyggnadsområde för bostäder. För att underlätta för genomförandet, tog kommunfullmäktige 2013-2014 beslut om att köpa stora markområden. 2014 enades kommunfullmäktige om fyra inriktningsmål: Landvetter södra ska vara en mänsklig, modern, innovativ och internationell stad. Själva byggstarten beräknas bli om sex, sju år. Runt år 2070 bor 25 000 invånare i Landvetter södra. Innan vi sätter spaden i jorden, måste vi planera.

Tar fram utredningar

Sektorn för samhällsbyggnad har i uppdrag att arbetare vidare med området genom att ta fram en fördjupning av översiktsplanen. Vid planeringen av Landvetter södra kommer flera utredningar att göras. Det kan till exempel vara miljöbedömning, trafikutredning, naturutredning, vatten- och avloppsutredningar samt bullerutredning.

– Det vi utreder är hur marken ska användas och hur vi tar till vara på områdets unika förutsättningar. Var passar det bäst att ha bostadsområden, var skulle det passa bra att ha verksamheter och service, hur tillgängliggör vi rekreationsområden? I arbetet görs avvägningar mellan en rad faktorer, till exempel naturvärden, buller och trafikförsörjning. Det vi tar fram nu är en målbild för själva strukturen av området och målar med stora penseldrag för att få fram en helhetsbild. Vi tittar inte på detaljer som exempelvis höjden på bostäder, säger projektledare Lotta Kjällström.

Avvägningar måste göras

I samband med att översiktsplanen antogs 2012, antogs även naturvårdsplanen. I naturvårdsplanen beskrivs bland annat Yxsjöområdet och de riktlinjer som finns kring vilka hänsyn till naturvärden som ska tas i samband med exploatering. Den sydvästra delen av Landvetter södra går in i Yxsjöområdet. Härryda kommun kommer att ta stor hänsyn till de utpekade naturvärden som finns i området.

– Som vid allt arbete när vi planerar för exempelvis bostadsområden, så gör vi en avvägning mellan de olika planer som finns. Det innebär till exempel att göra avvägningar mellan att bevara och att utveckla för framtidens behov. Nu och i framtiden är behovet av bostäder i Göteborgsregionen och Sverige väldigt stort, vilket innebär att vi måste dra vårt strå till stacken och planera för fler bostäder i vår kommun, säger Lotta Kjällström.

Området norr om Yxsjön är naturreservat sedan 2014. Området för Landvetter södra går inte in i reservatet.

Förslag färdigt 2017

Ett förslag på hur marken i området ska användas beräknas vara färdigt före sommaren 2017. Då ställs förslaget ut på samråd, och Härryda kommun samlar in synpunkter från myndigheter och dig som kommuninvånare. Om du vill skicka med tankar kring vad förslaget bör innehålla, så kan du redan nu mejla till landvettersodra@harryda.se. Där kan du också ställa frågor om arbetet.

Utställning i Landvetter kulturhus

Oktober ut är du välkommen till Landvetter kulturhus där vi just nu har en utställning där vi beskriver Landvetter södra. Vid vissa tillfällen kan du träffa oss som arbetar med projektet. Du hittar tider via länken nedan.

Utställning om Landvetter södra

Mer information om Landvetter södra

Kontakt

Lotta Kjällström, projektledare
031-724 62 49
lotta.kjallstrom@harryda.se