13 april 2022

Renova Miljö vill utöka avfallsanläggning i Fläskebo

Kartbild som visar ett avgränsat område där Renova miljö vill utöka sin avfallsanläggning

Den inringade ytan på kartan visar området i Fläskebo i Landvetter där regionbolaget Renova Miljö vill se om det är möjligt att utöka sin nuvarande avfallshantering. Klicka på kartan för att göra den större.

Kommunstyrelsen har gett Renova Miljö tillåtelse att starta en ny detaljplan för en större avfallsanläggning i Landvetter. I arbetet ska Renova Miljö göra utredningar av påverkan på miljön.

Renova Miljö vill utveckla avfallshanteringen i sin nuvarande anläggning i Fläskebo norr om Bårhultsmotet i Landvetter. Bolaget, där Härryda kommun är delägare, ser vinster med att i en kontrollerad miljö ta emot mer avfall på den anläggning som redan finns i Fläskebo. Bolaget vill utreda möjligheten att ta emot farligt avfall, ta hand om förorenat vatten och återvinna mer material än idag.
Något som en oenig kommunstyrelse godkände i förra veckan.
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 7 april 2022 Pdf, 3.4 MB. (sidorna 16-17)

Natur- och skyddsområde

För att kunna hantera sortering och lagring av avfall ska området som i den nuvarande detaljplanen klassas som natur- och skyddsområde, undersökas för att se om marken istället kan användas som avfallsupplag.

Renova Miljö äger redan marken som ingår i det utökade detaljplaneområdet i Fläskebo. Det är 800 000 kvadratmeter och mestadels skog. En större avfallsanläggning ska rymma en bergtäkt, ett industri- och naturområde. En förändring kan ha stor påverkan på miljön och behöver utredas noggrant, anser Härryda kommun.

Olika studier ska visa om platsen är lämplig

I villkoren i detaljplanearbetet, som Renova Miljö ansvarar för, ingår att göra en miljökonsekvensbeskrivning, ta reda på risker för olika typer av störningar. Bolaget ska även ta fram en plan för hur förorenat vatten ska hanteras samt utreda om marken är lämplig för en större avfallsanläggning.

Exploatören ansvarar för kostnader

I kravlistan ingår också en plan och full kostnadstäckning för hur Renova Miljö ska återställa marken på ett hållbart och säkert sätt när verksamheten upphör.
Kommunen har även tecknat avtal med exploatören om ansvar och kostnadsfördelning för detaljplanens genomförande. Det mesta ligger då på avfallsbolaget att betala, exempelvis vägar och belysning till och från området.