Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
28 september 2016

Politiska mål ska tas fram för Bocköhalvön

Den politiska arbetsgruppen för planer ska ta fram ett förslag på politiska mål med detaljplanen för Bocköhalvön. Beslutet påverkar inte möjligheten att lämna in synpunkter på det förslag som nu är ute på granskning.

På kommunstyrelsens sammanträde 26 september beslutades att den politiska arbetsgruppen för planer ska ta fram ett förslag på politiska mål för detaljplanen för Bocköhalvön. Givna förutsättningar för gruppens arbete är nya vattenverk och VA-lösningar samt att vattentäkten ska säkras. Området ska också kompletteras med fler bostäder.

Lämna synpunkter på aktuellt förslag

Sektorn för Samhällsbyggnad har sedan tidigare ett uppdrag att ta fram en detaljplan för Bocköhalvön. Ett förslag till detaljplan är just nu ute på granskning. Synpunkter på förslaget kan lämnas in skriftligt till och med 7 oktober 2016. Synpunkterna ska sammanställas i ett granskningsutlåtande som presenteras för kommunstyrelsen.

Mer information om hur du lämnar synpunkter hittar du här: harryda.se/bocköhalvön Länk till annan webbplats.

Är ett utbyggnadsområde

I översiktsplanen pekas Bocköhalvön ut som ett utbyggnadsområde på kort sikt. Bocköhalvön ska få kommunalt vatten och avlopp och förbättrade vägar. Förtätning av bostäder ska göras med hänsyn till bland annat områdets kulturvärden. Översiktsplanen antogs 2012 av kommunfullmäktige.

Arbetsgruppen för planer

Arbetsgruppen för planer har som uppdrag att politiskt bereda ärenden avseende planer för samhällsbyggnad samt att återrapportering sker löpande till kommunstyrelsen. I arbetsgruppen sitter fem ledamöter från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är adjungerade.

Kontakt

Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande
031-724 63 20
per.vorberg@harryda.se