24 maj 2022

Planen på en ny skola i Djupedalsäng går vidare
- vad tycker du?

Planen för en ny F-9-skola i Djupedalsäng engagerar Mölnlyckebor. Under förra samrådet kom det in hundratals synpunkter och vissa av dem har Härryda kommun tagit hänsyn till i ett bearbetat förslag som du under granskningsperioden kan lämna synpunkter på. Fram till 23 juni kan du tycka till.

Målet med detaljplanen är att ta reda på om en ny skola är möjlig att bygga på en grusplan och skogsområde i Djupedalsäng i Mölnlycke och samtidigt uppfylla bestämmelser i plan- och bygglagen och miljöbalken.

En av de viktigaste frågorna i planarbetet är att säkerställa att elever i skolan har den utomhusyta som de behöver och att det också finns tillräckligt med fria ytor för lek och rörelse även för de elever och barn som redan är i området.

Åsikter om annat än platsen

Mölnlyckebor och andra har visat ett stort intresse för planen för en ny skola i Djupedalsäng. Under samrådet hösten 2020 kom det in över 350 yttranden på en ny skola i Djupedalsäng.

Flera synpunkter gällde platsens lämplighet för en skola och politiska frågor. Många åsikter handlade om den aktör som den politiska majoriteten vill möjliggöra en skola för, Internationella Engelska Skolan (IES). Andra frågor handlade om hur en ny grundskola påverkar nuvarande skolplatser i kommunen.

Frågor som handlar om påverkan på kommunal ekonomi, befolkningens utveckling och antalet skolplatser hänvisar förvaltningen till politiker i Härryda kommun. De ryms inte i projektet om att utreda en skolbyggnad på en föreslagen plats.

Elevers hälsa och trafik

Många invånare hade frågor om själva detaljplanen och hur kommunen tar hänsyn till barnens perspektiv och befarad trafikökning i området.

Inför granskningsperioden har kommunen gjort nya utredningar, däribland en barnkonsekvensanalys. Andra utredningar har blivit uppdaterade och nya utredningar har kommit till.

Andra omgången

Utifrån det bearbetade materialet bedömer kommunen att det är möjligt att gå vidare med processen för att göra det möjligt att bygga en ny skola på platsen. Efter samrådet är processen nu framme vid granskningsskedet.

Om detaljplanen så småningom blir antagen och får laga kraft kan en ny skola finnas på platsen tidigast år 2026.

Välkommen att lämna synpunkter i formuläret på planprojektets webbsida och delta på ett digitalt informationsmöte den 9 juni: www.harryda.se/nyskoladjupedalsang