Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
17 november 2021

Planen för Mölnlyckemotet
är överklagad

Detaljplanen för Mölnlyckemotet har överklagats.
Planen godkändes för 32 000 kvadratmeter utbyggd mark åt nya kontor, företagslokaler och andra verksamhetsbyggnader, när den antogs av kommunfullmäktige i oktober.

Naturskyddsföreningen i Härryda har överklagat planen till Mark- och miljödomstolen, som är den instans som ska bevilja prövningstillstånd. Föreningen anser bland annat att påverkan på djur- och växtliv behöver utredas ytterligare. Länsstyrelsen i Västra Götaland har sedan tidigare meddelat att antalet utredningar för Mölnlyckemotet varit tillräckliga.

Kontakt

Mariana Andersson, plan- och bygglovschef
mariana.andersson@harryda.se