Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
7 februari 2020

Planbesked klart för Internationella Engelska Skolan

Kommunstyrelsen har nu tagit beslut om att ett detaljplanarbete ska starta för att göra det möjligt att bygga en skola på grusplanen nära Furuhällsskolan och Djupedals förskola.

På mötet den 6 februari beviljade kommunstyrelsen byggkoncernen Skanskas ansökan om planbesked för att få bygga Internationella Engelska Skolan (IES). Förvaltningens planavdelning fick uppdrag att starta en detaljplan för det aktuella området.

Frågor och svar om tomtmark åt Internationella Engelska Skolan

Följ vad som händer

I arbetet med detaljplanen för området sker en rad aktiviteter. För att intresserade ska kunna fortsätta följa arbetet skapas en projektsida på harryda.se inom kort. Sidan kommer att gå att prenumerera på så att man kan få information om när det händer något nytt.
På projektsidan kommer det också under hela planarbetet att finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Förslag framme efter sommaren

Nästa formella steg i planprocessen är samråd. I tid så ligger samrådet mellan 6 och 12 månader bort från det att detaljplanen startas upp. I samrådet kommer det att finns ett förslag på en detaljplanehandling. Allmänheten och myndigheter kan lämna synpunkter och tycka till om handlingen.

Detaljplaneprocessens olika skeden