Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
15 december 2016
Lyssna

Öppet hus om förslag för Mölnlycke fabriker

Härryda kommun ska genom en ny detaljplan möjliggöra 600 bostäder och en idrottshall vid Mölnlycke fabriker. Nu finns ett färdigt förslag. Den 12 januari är du välkommen på öppet hus för att ställa frågor om förslaget.

2015 var förslaget till detaljplan för Mölnlycke fabriker ute på samråd. Då hade du som invånare möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Dessa har nu gåtts igenom, och vi på Härryda kommun har arbetat med att revidera förslaget.

I arbetet med detaljplaner görs alltid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. I arbetet ingår också att se till att förslaget går i linje med översiktsplanen samt de eventuella program som tagits fram för
området.

Värna naturvärden genom att bygga på höjden

En synpunkt under samrådstiden har varit höjden på byggnaderna. Förvaltningen föreslår att höjden på byggnaderna i planen ska vara
desamma som i samrådsförslaget. Genom att bygga på höjden, blir avtrycket på marken mindre och de naturvärden som finns i området kan bevaras i större utsträckning. Det föreslås också att det ska krävas marklov för att fälla träd samt att åtgärder i parken kräver en dispens
från strandskyddsbestämmelserna. En sådan dispens söks hos miljö- och
bygglovsnämnden.

Stenmurar och äldre tegelbyggnader skyddas

Kanaler och stenmurar liksom de äldre fabriksbyggnaderna i tegel som minner om områdets historia blir enligt förslaget förbjudna att riva. Däremot omfattar ett sådant rivningsförbud inte Disponentvillan och Strandvillan. För att riva byggnader krävs dock rivningslov. Sådana lov söks hos miljö- och bygglovsnämnden.

Långenäsvägen breddas

Fler bostäder betyder mer trafik. Tack vare att Långenäsvägen enligt förslaget ska breddas och kompletteras med en gång- och cykelväg, väntas trafiksäkerheten och framkomligheten bli bättre, även om det blir mer trafik.

Tid för granskning

Förslaget är på granskning under tiden 14 december-18 januari. Efter granskningstiden gås eventuella nya synpunkter igenom.
Därefter tas förslaget till kommunfullmäktige för antagande, vilket preliminärt beräknas till våren 2017. Hösten 2017 är preliminär byggstart.

Välkommen på öppet hus

Den 12 januari bjuder vi in till öppet hus. Då finns representanter från sektorn för samhällsbyggnad på plats för att svara på frågor. Du kan redan nu titta på handlingarna och bilder på hur förslaget ser ut i kommunhuset i Mölnlycke.

Tid: 12 januari klockan 16-19
Plats: Kafeterian i kommunhuset, Mölnlycke

Här hittar du mer information och handlingar om förslaget.

Kontakt

Anna Wallin, för frågor om planförslaget
031-724 62 66
anna.wallin@harryda.se

Johan Gustafsson, för frågor om gatukostnader
031-724 62 64
johan.gustafsson@harryda.se