Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
21 september 2021

Ny plan för kommunens energi- och klimatarbete

Bilden är en rönnkvist. I bakgrunden ser man ett hustak med solpaneler.

Bild: Anna Sigvardsson

Kommunfullmäktige har antagit en ny energi- och klimatplan för Härryda kommun. Lagen om kommunal energiplanering säger att kommunen ska ha en aktuell plan för hur den använder, distribuerar och tillför energi i kommunen.

Härryda kommun är en stor energianvändare och har i sin roll som myndighet, planerare, fastighetsförvaltare, teknisk försörjare och inspiratör ett stort ansvar och en viktig roll att fylla.

– Planen är en viktig del i Agenda 2030-arbetet och en grund för hur kommunen ska ställa om för att matcha de klimatproblem vi står inför. Vi behöver naturligtvis göra mer framåt men den nya energi- och klimatplanen sätter fart på arbetet, säger kommunfullmäktiges ordförande Roger Nordman (M) och tillägger:
– Den pekar ut ett antal handlingsområden som behöver bli konkreta, exempelvis en bättre fungerande kollektivtrafik samt hur vi ställer om till förnybar och mer effektiv energianvändning.

Energi- och klimatplanen redovisar de mål och åtaganden som kommunen har inom energi- och klimatområdet. Planen är ett paraplydokument över vad kommunkoncernen gör och planerar att göra inom energi- och klimatområdet.
Ett exempel är hur kommunbolaget Härryda Energi arbetar för en fortsatt hög tillförlitlighet i och utbyggnad av elnätet.

Härryda kommuns energi- och klimatplan  Pdf, 734.8 kB.(2021)

Öka möjligheten för andra att bidra

Energi- och klimatplanen pekar också ut utvecklingsområden där kommunen kan göra mer för att uppnå sina mål inom energi- och klimatområdet. Kommunkoncernen, det vill säga förvaltningen och de kommunala bolagen, arbetar idag inom många områden för att göra det möjligt för kommunen men också invånare och företag att bli mer energieffektiva och minska utsläppen av växthusgaser.

Klimat och miljö