Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
6 december 2021

Nya taxor för avfall och VA

Bygge av en vattenreservoar sett från ovan.

Härryda Vatten och Avfall AB står inför stora investeringar under de närmaste åren. Utbyggnad och underhåll av vatten- och avloppsnätet och ökade driftkostnader gör att taxorna för avfalls- och vattentjänster behöver höjas.

Artikeln har uppdaterats:
Förutom ett helt nytt vattenverk och överföringsledningar mellan Hindås och Landvetter planeras nya överföringsledningar mellan Hällingsjö och Rävlanda. Satsningar som behövs för att öka kapaciteten i det befintliga ledningsnätet så att fler kan anslutas till kommunalt vatten- och avlopp och säkra framtida behov. Samtidigt ökar verksamhetens kostnader för underhåll och drift.
Den 9 december fattade kommunfullmäktige beslut om nya taxor för 2022.

Hustyp avgör

Enligt det antagna föreslaget till taxa för 2022 höjs den sammanlagda årskostnaden för brukningsavgifter med 7–10 procent beroende på hustyp. Det innebär en ökning med cirka 48 kronor per månad för en normalvilla.
Även anläggningsavgiften för att ansluta en fastighet till allmänt VA höjs, samtidigt som rabatten för lägenhetsavgifter har tagits bort.

Utökat åtagande för avfall

Avfallsverksamhetens drift och bemanning av Bråta återvinningscentral, samt entreprenader för bland annat skrot, innebär ökade kostnader för 2022. Efter ett regeringsbeslut får kommunerna ta över ansvaret för insamling samt återvinning av returpapper, vilket innebär ett nytt åtagande.
För att säkerställa att verksamheten kan fullfölja sitt grunduppdrag och för att nå antagna miljömål, görs en höjning av sophämtningsavgiften med 16 procent. Vilket för ett normalhushåll med standardabonnemang innebär en ökning av den fasta månadsavgiften med 22 kr.

Kommunfullmäktige beslutar

Beslut om ny taxa fattades av kommunfullmäktige den 9 december 2021. De nya taxorna börjar gälla från 1 januari 2022.


Förändrad taxa för 2022

 • Brukningsavgifter för vattentjänster höjs med 7 procent för typhus A(villor).
 • Brukningsavgifter för vattentjänster höjs med 10 procent för typhus B(flerfamiljshus).
 • Anläggningsavgiften för att ansluta en fastighet till allmänt VA höjs med cirka 10 procent för typhus A.
 • Rabatten för lägenhetsavgifter(typhus B) tas bort. Det innebär en höjning med cirka 33 procent.
 • Sophämtningsavgiften höjs med 16 procent.


  Avgifter kommunalt VA
  Avgifter avfall och slam
  Hindås vattenverk och etapperna


Kontakt

Jessica Sténhoff, vd
Härryda Vatten och Avfall AB
jessica.stenhoff@hvaa.se