Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
7 december 2017
Lyssna

Klartecken för kvarter 2 och 3 i Landvetter centrum

Detaljplanen för kvarter 2 och 3 i Landvetter centrum har nu vunnit laga kraft. Det innebär att det blir möjligt att fortsätta den stadsmässiga utvecklingen av Landvetter centrum med fler bostäder och en park.

Fler bostäder och en stadsmässig utveckling görs möjlig när detaljplanen för kvarter 2 och 3 i Landvetter centrum har vunnit laga kraft. Illustration: Krook & Tjäder

Fler bostäder och en stadsmässig utveckling görs möjlig när detaljplanen för kvarter 2 och 3 i Landvetter centrum har vunnit laga kraft. Illustration: Krook & Tjäder

Den 27 mars i år antogs detaljplanen av kommunfullmäktige. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen på grund av oro för att kommunen inte har utrett risken för marksättningar och översvämningar tillräckligt mycket. Domstolen slår nu fast att de utredningar som Härryda kommun har gjort är tillräckliga. I och med domstolens beslut har nu detaljplanen vunnit laga kraft.

– Att planen har vunnit laga kraft innebär att vi nu kan ta ett stort steg framåt i utvecklingen av Landvetter centrum enligt det planprogram som godkändes 2008. Nu blir fokus på att omsätta detaljplanen till verklighet, säger Erik Olmårs, planarkitekt.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga tre flerbostadshus med ungefär hundra lägenheter och en ny park med dagvattendammar. Det kommunala bostadsbolaget Förbo bygger flerbostadshusen. Preliminär produktionsstart är årsskiftet 2018/2019, vilket innebär att inflyttningen skulle kunna ske våren 2020.

Härryda kommun planerar att påbörja sin projektering för bland annat gång- och cykelvägar och parken i februari 2018.

Åtgärder för att minska översvämningar

Vad gäller åtgärder för att minska risken för översvämningar, har det arbetet redan påbörjats. För att öka kapaciteten i Agnebäcken, som rinner från Landvetter centrum ner till Landvettersjön, fördubblades förra året vägtrummorna under Gamla Partillevägen. I den sista planerade etappen ska en trumma även anläggas under Härkeshultsvägen, parallellt med den befintliga trumman för att öka kapaciteten i bäcken ytterligare. Under december planeras en undersökning för att avgöra mer exakt med vilken teknik detta ska göras.

Läs mer om detaljplanearbetet.

Läs mer om Förbo.länk till annan webbplats

Kontakt

Erik Olmårs, planarkitekt
031-724 61 00 (växel)
erik.olmars@harryda.se