Kontakt
Denna nyhet är äldre än sex månader och är kanske inte aktuell längre.
11 december 2017
Lyssna

Hur använder du Wendelsbergsparken?

Skötselplanen för Wendelsbergsparken ses över. I det arbetet vill vi veta mer om vad du som besöker parken tycker. Till och med 14 januari har du möjlighet att bidra med dina tankar kring parken.

Skötselplanen för Wendelsbergsparken ses över, och i det arbetet vill vi gärna veta hur du upplever parken i dag.

Skötselplanen för Wendelsbergsparken ses över, och i det arbetet vill vi gärna veta hur du upplever parken i dag.

Wendelsbergsparken är ett värdefullt natur, kultur- och friluftsområde i centrala Mölnlycke. Här samsas ädellövskog med gamla grova ekar, bokar och dammar i en engelsk, romantisk landskapsstil. Parken anlades av gamla Mölnlycke fabrikers fabrikschef Bruno Wendel under åren 1860-1865.

2006 genomförde Härryda kommun naturvårdsprojektet Fokus Wendelsberg som syftade till att göra en inventering av parken med utgångspunkt från dammarna och spåren från 1800-talet. Arbetet utmynnade i en skötselplan för parken. I skötselplanen beskrivs parkens historia och natur- och kulturvärden. I planen beskrivs också hur parken ska utvecklas och skötas för att behålla parkens värden och den ursprungliga tanken med parken.

– Nu ser vi över skötselplanen med målet att uppdatera den under 2018. Ett viktigt underlag inför uppdateringen är vilka värden som Mölnlyckeborna ser med parken. Därför genomför vi under december och till och med 14 januari en enkät där vi går ut och frågar hur parken används i dag, vad man ser som extra värdefullt och vad som skulle kunna bli bättre. Vi hoppas såklart på många kloka tankar, säger Emma Nevander, miljösamordnare Härryda kommun.

Här hittar du enkäten. Svara senast 14 januari 2018.

Kontakt

Emma Nevander, miljösamordnare
031-724 61 00 (växel)
emma.nevander@harryda.se